Třetím pilířem, který jim poskytuje pevnou profesionální pozici, jsou technické a technologické znalosti restaurování různých druhů materiálů – papíru, usně, dřeva, kovu a pergamenu, tedy materiálů, se kterými se budou ve své praxi prakticky každý den potkávat. Během svého studia se budoucí absolventi setkávají s rozmanitými druhy objektů, u nichž je nositelem historické, umělecko-historické či výtvarné hodnoty papír, jako jsou rukopisy, prvotisky či tisky po roce 1500 nebo také průmyslové tisky z posledních staletí. Od druhého ročníku je zahájena intenzívní výuka samotného restaurování na historických objektech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti končí studium bakalářskou prací.

 Absolvent bakalářského stupně studia je schopen samostatně analyzovat problematiku a na vysoké odborné úrovni aplikovat techniky restaurování a konzervace papíru, knih, knižní vazby a dalších uměleckých objektů či součástí uměleckých děl. Absolventi bakalářského stupně jsou připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav k restaurování jim svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit optimální varianty restaurátorského zásahu z hlediska ideového, technologického, technického i výtvarného a následně provést standardní restaurátorský zákrok.

false
Rozšířit fotografii: 
false