Mgr. art. Luboš Machačko | Fakulta restaurování

Mgr. art. Luboš Machačko

Kontakty

lubos.machacko@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0242-4651

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru (20140)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
ARUDP/AT1T Ateliéry I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/AT2T Ateliéry II 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/AT3T Ateliéry III 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/AT4T Ateliéry IV 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/HTRTP Historické techniky restaurování maleb na textilních podložkách a souvisejících materiálech, použité technologie a materiály 2018/2019 G    Cv  Se  
ARUDP/HTM1 Historické techniky, technologie a materiály I 2018/2019 G    Cv  Se  
ARUDP/HTM2 Historické techniky, technologie a materiály II 2018/2019 G    Cv  Se  
ARUDP/HTM3 Historické techniky, technologie a materiály III 2018/2019 G    Cv  Se  
ARUDP/HTTP Historické techniky, technologie a materiály maleb na textilních podložkách a souvisejících materiálech 2018/2019 G    Cv  Se  
ARUDP/LP1U Letní praxe I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/LP2U Letní praxe II 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/LP3U Letní praxe III 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/SVP1U Specializovaná výtvarná příprava I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/SVP2U Specializovaná výtvarná příprava II 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/SVP3U Specializovaná výtvarná příprava III 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/TERS Techniky restaurování 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/TERBU Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce a souvisejících materiálech 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/TER1U Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/TER2U Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce II 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/TER3U Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce III 2018/2019 G   Cv  Se  
ARUDP/TER4U Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce IV 2018/2019 G    Cv  Se  
ARUDP/TER5U Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce V 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHAČKO, L. - PEŇÁZOVÁ, M. Komplexní průzkum dvou olejomaleb ze souboru obrazů křížové cesty od Josefa Cereghettiho z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, vol. 2018, no. podzim, s. 58-63. ISSN: 1805-0050.
BAYER, K. - MACHAČKO, L. Dolní Kounice. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 14 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
HÁKOVÁ, J. - ČOBAN, J. - MACHAČKO, L. Průzkum a restaurování tempery na plátně „Čtoucí dívka“ od Karla Holana Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, vol. 2017, no. podzim, s. 3-7. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. - BROTÁNKOVÁ ŠANÍKOVÁ, Z. Komplexní průzkum a restaurování malby na plátně z průčelí oltářní menzy z kaple sv. Isidora v Křenově Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, vol. 2017, no. podzim, s. 30-35. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. - PEŇÁZOVÁ, M. Restaurování monotypu – olejomalby na papíru. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 120-129 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - NOHEJLOVÁ, Z. - HÁKOVÁ, J. - WÁWROVÁ, L. - FECSKEOVÁ, A. Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 20-27 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - MACHAČKO, L. Nové možnosti konsolidace historických omítek Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. neuvedeno, s. 28-33. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. - BAYER, K. - ČERVINKA, J. Úprava vlastností geopolymerních pojiv mletým křemenem a vápencem. In Metakaolin 2014: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 37-44 s. ISBN 978-80-214-4881-0.
MACHAČKO, L. Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2012, vol. neuveden, no. 72/2012/2, s. 122-128. ISSN: 1210-5538.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. - MACHAČKO, L. Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenatých omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 325-345 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
MACHAČKO, L. Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2011, vol. Neuveden, no. 1, s. 43-45. ISSN: 1210-5538.
MACHAČKO, L. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 16-16. ISSN: 1212-4168.
MACHAČKO, L. Posouzení stavu nástěnných maleb v kostelech banskoštiavnické kalvárie. In Banskoštiavnická Kalvária - Perspektívy revitalizácie. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 80-82 s. ISBN 978-80-227-2829-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vybavení pracoviště nedávno rozšířené specializace ? restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce. Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu a její srovnání s vybranými barokními podobiznami ze sbírek NPÚ, ú.o.p. v Telči. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Komplexní průzkum dvou barokních obrazů z křížové cesty v děkanském kostele v Litomyšli od Josefa Cereghettiho Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. (spoluřešitel) Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2016 31.12.2019
Podpora rozvoje nové specializace ? restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Čištění laserem ve výuce restaurování památek (spoluřešitel) FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech (spoluřešitel) FRVŠ - F2 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010