Kurz pro specialisty z Iráku

 Fakulta restaurování – program celoživotního vzdělávání

Název:            
Kurz celoživotního vzdělávání pro specialisty z Iráku                                  

Druh poskytovaného vzdělání:
dlouhodobý kurz

Charakteristika a cíle programu:
program celoživotního vzdělávání je orientován na výkon povolání – restaurátor papíru, zajistí další odborné vzdělání, doplnění, prohloubení a rozšíření vědomostí v oblasti konzervace a restaurování knih a plošných objektů na papíře (grafické listy, malby, kresby, kombinované techniky apod.)

Jméno garanta: Mgr. art. Veronika Kopecká         

Podmínky přijetí ke studiu:
1) vyplněná přihláška k účasti na kurzu
2) vazba na vysílající instituci
Vysílající instituce potvrdí přihlášku ke studiu

Studijní plán, rozsah a organizace studia: viz příloha č. 1                                                                                                          

Personální zajištění výuky:
z řad akademických pracovníků Fakulty restaurování

Ekonomické zajištění programu:    
kurz proběhne na odborných pracovištích Fakulty restaurování a nevyvolá zvýšené nároky na finanční prostředky

Způsob hodnocení studia:              
ústní zkouška formou obhajoby zadaných praktických úkolů

Způsob ukončení studia, informace o osvědčení o absolvování studia, způsob vydání osvědčení:            
Prezentace a obhajoba praktické práce realizované v rámci kurzu celoživotního vzdělávání vzor osvědčení

Úhrada za studium:             
kurz bude hrazen z prostředků vysílající organizace na základě uzavřené smlouvy

                                                                                                         

Ing. Karol Bayer, děkan FR, v.r.