Katedra humanitních věd

Katedra humanitních věd zabezpečuje a koordinuje výuku humanitních a společenskovědních předmětů, které tvoří podstatnou část tzv. společného základu, v jehož rámci studenti získávají základní vědomosti z vědních disciplín, které jsou nezastupitelné pro kvalitní výkon restaurátorské činnosti.

Koncepce výuky restaurátorské činnosti je postavena na třech pilířích. První je tvořen humanitními vědami v čele s dějinami umění, jejichž zvládnutí umožní poznat, pochopit a zařadit umělecké dílo, pochopit jeho význam a hodnotu. Druhým pilířem jsou přírodovědné znalosti jeho materiálové podstaty a výstavby, bez něhož nelze stanovit postupy vedoucí k záchraně uměleckého díla za použití adekvátních prostředků. Posledním třetím pilířem jsou výtvarné schopnosti, které umožní restaurátorský zásah realizovat.

 

Studenti během svého studia získávají v prvních čtyřech ročnících znalosti a vědomosti z dějin českého a evropského uměni, estetiky, filosofie a dějin knižní kultury. Jednou z nejdůležitějších součástí výuky jsou semináře a prosemináře z dějin umění a dokumentace, které jsou úvodem do problematiky restaurátorských zpráv a základů vědecké práce s prameny, literaturou a archivními badáními. Katedra zajišťuje též výuku jazyků; povinně je vyučováno latině a angličtině, mezi volitelné předměty patří němčina a italština.

Katedra zajišťuje tyto předměty

 • Pomocné vědy historické a základy historické heuristiky I, II
 • Proseminář dějin umění a dokumentace I, II
 • Seminář dokumentace a historický výzkum v konzervaci a restaurování památek I, II, III, IV, I, VI
 • České a evropské dějiny středověku a novověku I, II, III, IV
 • Dějiny umění I, II
 • Dějiny umění 19. století I, II
 • Nástěnná malba I, II, III
 • Barokní sochařství I, II, III
 • Ikonografie I, II, III, IV
 • Dějiny knižní kultury I, II, III, IV, V, VI
 • Dějiny a teorie ochrany památek I, II
 • Úvod do restaurátorské praxe I, II
 • Právní úprava památkové péče I, II
 • Základy ekonomiky památkové péče a restaurování I, II
 • Dějiny umění 20. století
 • Latinský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Italský jazyk

Vedoucí katedry

Mgr.
Vladislava
Říhová
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

vladislava.rihova@upce.cz
466 036 607
Profesor

prof. PhDr.
Petr
Fidler


Fakulta restaurování

petr.fidler@upce.cz
466 036 606
Odborný asistent
Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Mgr.
Petra
Hečková
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

petra.heckova@upce.cz
466 036 569
Proděkan pro studium a vědeckou činnost
PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.

PhDr.
Tomáš
Kupka
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

tomas.kupka@upce.cz
466 036 589
Asistent

Mgr.
Jana
Tmejová


Fakulta restaurování

jana.tmejova@upce.cz
466 036 581
Odborný asistent
Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.

Mgr.
Zdeňka
Míchalová
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

zdenka.michalova@upce.cz

Studium


Studium

Studenti během svého studia získávají v prvních dvou ročnících znalosti a vědomosti z dějin uměni, estetiky, filosofie a dějin knižní kultury. Jednou z nejdůležitějších součástí výuky jsou semináře a prosemináře z dějin umění a dokumentace, které jsou úvodem do problematiky restaurátorských zpráv a základů vědecké práce s prameny, literaturou a archivními badáními. Katedra zašťiťuje též výuku jazyků; povinně je vyučováno latině a angličtině, mezi volitelné předměty patří němčina a italština.

Katedra zajišťuje tyto předměty

 • Úvod do filosofie I, II
 • Úvod do estetiky
 • Dějiny estetiky
 • Pomocné vědy historické a základy historické heuristiky I, II
 • Proseminář dějin umění a dokumentace I, II
 • Seminář dokumentace a historický výzkum v konzervaci a restaurování památek I, II, III, IV, I, VI
 • České a evropské dějiny středověku a novověku I, II, III, IV
 • Dějiny umění I, II
 • Dějiny umění 19. století I, II
 • Barokní sochařství I, II, III
 • Ikonografie I, II, III, IV
 • Dějiny knižní kultury I, II, III, IV, V, VI
 • Historické perspektivy I, II
 • Dějiny a teorie ochrany památek I, II
 • Úvod do restaurátorské praxe I, II
 • Právní úprava památkové péče I, II
 • Základy ekonomiky památkové péče a restaurování I, II
 • Dějiny umění 20. století
 • Latinský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Italský jazyk
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Stuujte s námi!