Katedra humanitních věd

Vedoucí:

prof. PhDr. Petr Fidler, e-mail petr.fidler@upce.cz

 

Odborný asistent:

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., e-mail vladislava.rihova@upce.cz,

Mgr. Petra Hečková, Ph.D., e-mail petra.heckova@upce.cz,

 

Asistent:

Mgr. Jiří Kaše, e-mail jiri.kase@upce.cz

PhDr. Tomáš Kupka, e-mail tomas.kupka@upce.cz;

PhDr. Pavel Petr, e-mail pavel.petr2@upce.cz,

Mgr. Jana Tmejová, e-mail jana.tmejova@upce.cz,

 

Katedra humanitních věd zabezpečuje a koordinuje výuku humanitních a společenskovědních předmětů, které tvoří podstatnou část tzv. společného základu, v rámci něhož studenti získávají základní vědomosti o vědních disciplinách, které jsou nezastupitelné pro kvalitní výkon restaurátorské činnosti.

 

Koncepce výuky restaurátorské činnosti je postavena na třech pilířích. První je tvořen humanitními vědami v čele s dějinami umění, jejichž zvládnutí umožní poznat, pochopit a zařadit umělecké dílo, pochopit jeho význam a hodnotu. Druhým pilířem jsou přírodovědné znalosti jeho materiálové podstaty a výstavby, bez něhož nelze stanovit postupy vedoucí k záchraně uměleckého díla za použití adekvátních prostředků. Posledním třetím pilířem jsou výtvarné schopnosti, které umožní restaurátorský zásah realizovat.

 

Studenti během svého studia získávají v prvních dvou ročnících znalosti a vědomosti z dějin uměni, estetiky, filosofie a dějin knižní kultury. Jednou z nejdůležitějších součástí výuky jsou semináře a prosemináře z dějin umění a dokumentace, které jsou úvodem do problematiky restaurátorských zpráv a základů vědecké práce s prameny, literaturou a archivními badáními. Katedra zašťiťuje též výuku jazyků; povinně je vyučováno latině a angličtině, mezi volitelné předměty patří němčina a italština.

 

Katedra zajišťuje tyto předměty:

 • Úvod do filosofie I, II

 • Úvod do estetiky

 • Dějiny estetiky

 • Pomocné vědy historické a základy historické heuristiky I, II

 • Proseminář dějin umění a dokumentace I, II

 • Seminář dokumentace a historický výzkum v konzervaci a restaurování památek I, II, III, IV, I, VI

 • České a evropské dějiny středověku a novověku I, II, III, IV

 • Dějiny umění I, II

 • Dějiny umění 19. století I, II

 • Barokní sochařství I, II, III

 • Ikonografie I, II, III, IV

 • Dějiny knižní kultury I, II, III, IV, V, VI

 • Historické perspektivy I, II

 • Dějiny a teorie ochrany památek I, II

 • Úvod do restaurátorské praxe I, II

 • Právní úprava památkové péče I, II

 • Základy ekonomiky památkové péče a restaurování I, II

 • Dějiny umění 20. století

 • Latinský jazyk

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk

 • Italský jazyk