Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0949_111002.jpg

Výuka restaurování nástěnné malby stála v prostředí tzv. „Československé restaurátorské školy“ až do 90. let 20. století víceméně stranou. Samostatné školení v tomto oboru, které je od roku 1993 v Litomyšli zavedeno, koresponduje se systémem výuky praktikovaným v současnosti na prestižních evropských vysokých školách zaměřených na vzdělávání restaurátorů. Rozhodující pro dělení restaurátorských technik je dle současného pojímání péče o kulturní památky více typ podložky (omítka, dřevo, plátno), než výtvarné kategorie (malba, socha), protože každá z těchto podložek vyžaduje zcela odlišný technický, konzervační a technologický přístup. Protože je nástěnná malba oborem, který měl především v minulosti četné varianty obsahové i technologické, je cílem ateliéru vychovávat restaurátory, kteří budou schopni obsáhnout danou problematiku v celé její šíři. Kromě technik restaurování nástěnné malby jsou studenti seznamováni i s poznatky o restaurování dalších nástěnných technik jako sgrafito, mozaiky.

Konzultace v Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita je možné uskutečnit po předchozí domluvě. Pro dohodu o termínu kontaktujte vedoucího ateliéru na adrese: 

zuzana.wichterlova@upce.cz

MgA. Zuzana Wichterlová, DiS.
Vedoucí ateliéru

Fakulta restaurování
466 036 600
Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.
Odborný asistent, proděkan pro zahraniční spolupráci

Fakulta restaurování
466 036 600
MgA. Adéla Škrabalová
Asistent

Fakulta restaurování
466 036 600
MgA. Daniela Jakubů
Asistent

Fakulta restaurování
466 036 600

Studium


Bakalářské studium

V bakalářském stupni studia se studenti v rámci ateliérové výuky seznamují nejprve s výtvarnými a technickými aspekty nástěnných maleb, ve kterých se musí absolvent tohoto oboru bezpečně orientovat z důvodu, že každá z různých technik nástěnné malby vyžaduje odlišný přístup i restaurátorské postupy. Od třetího ročníku je pak zahájena intenzívní výuka průzkumů a samotného restaurování na historických objektech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti zakončují své studium bakalářskou prací.

Absolventi bakalářského stupně by měli být připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit optimální varianty restaurátorského zásahu z hlediska koncepčního, technologického i řemeslného či technicky výtvarného a následně provést kvalifikovaný konzervační či restaurátorský zákrok.

Magisterské studium

V navazujícím magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. V praktické části výuky jsou studenti směřováni k většímu rozhledu nejen v oblasti restaurování nástěnné malby, ale i povrchů sochařských děl a architektury. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem schopnosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.

Informace pro uchazeče

Realizace