Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

Vedoucí ateliéru

Mgr. art. Luboš Machačko, e-mail: lubos.machacko@upce.cz, tel. 777 832 008

 

Asistenti

Josef Čoban, akad. mal, e-mail: josef.coban@upce.cz; tel. 466 036 603

Mgr. Petra Janská, e-mail: petra.janska@upce.cz; tel. 466 036 603

Mgr. Dana Modráčková, e-mail: dana.modrackova@upce.cz; tel. 466 036 603

 

 

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a dalších typech podložky. Výuka v ateliéru vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň z evropského pojetí restaurování, vycházejícího z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu.

Hlavní oblasti výuky:

Student studia získává vědomosti v oblasti přírodních věd, technologie restaurování a v oblasti humanitních věd. Průběžně je kultivováno výtvarné cítění, zdokonalovány řemeslné dovednosti studenta a jeho schopnosti práce s nejrůznějšími materiály. V rámci výuky je péče věnována i jazykovým znalostem studentů.  Studenti každoročně vyjíždějí na zahraniční stáže, kde mohou sledovat aktuální dění v oboru a získávat další zkušenosti i mimo půdu fakulty.

 

 

Bakalářský stupeň studia

Praktická ateliérová výuka je zaměřena na průzkumy a restaurování historických děl, na studium technik restaurování barevných vrstev maleb a nosných papírových i příbuzných (např. textilních, papírmašových, dřevěných aj.) podložek případně jejich kombinací.

Praktická výuka je propojena s teoretickou, zaměřenou především na historické techniky, technologie a materiály. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe, jejichž náplní je praktické restaurování pod vedením pedagoga nebo zkušeného restaurátora.

Studenti končí studium bakalářskou prací.

 

Magisterský stupeň studia

V navazujícím dvouletém magisterském stupni studia si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svoji specializaci o restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilních podložkách. Student je veden k logickému komplexnímu myšlení, které nakonec prokazuje ve své diplomové práci, jež dokládá jeho schopnost analyzovat stav a stupeň dochování uměleckého díla, provést restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr a dílo samostatně restaurovat.