Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a dalších typech podložky. Výuka v ateliéru vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň z evropského pojetí restaurování, vycházejícího z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu.

 

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám  jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru.

Vedoucí ateliéru, 466 036 603

Mgr. art.
Luboš
Machačko
,
Art.D.


Fakulta restaurování

lubos.machacko@upce.cz
Asistent, 466 036 603

MgA.
Martina
Zychová


Fakulta restaurování

martina.zychova@upce.cz

Studium


Bakalářské studium

V bakalářském čtyřletém stupni je ateliérová výuka zaměřena na studium technik restaurování nosných papírových i příbuzných (např. textilních, papírmašových, dřevěných aj.) podložek a barevných vrstev maleb. Praktická výuka je organicky propojena s teoretickou, zaměřenou především na historické techniky, technologie a materiály. Od třetího ročníku je pak zahájena intenzívní výuka průzkumů a restaurování na historických dílech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti končí studium  bakalářskou prací.

Magisterské studium

V navazujícím dvouletém magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svoji specializaci o restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilních podložkách. Student je veden ke kreativnímu myšlení, které nakonec prokazuje ve své diplomové práci, jež dokládá jeho schopnost samostatně restaurovat.

Praktická výuka v ateliéru

Praktická výuka

Realizace

Realizace
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!