Katedra chemické technologie

Poznání přírodovědné podstaty restaurovaného díla a přírodovědné podstaty poškození je podmínkou stanovení kvalitního restaurátorského záměru. Proto celkový koncept výuky je zaměřen na důkladné seznámení s problematikou restaurování z přírodovědného hlediska - složení a vlastnosti materiálů používaných při tvorbě uměleckých děl, problematiku jejich koroze, materiály, jejich vlastnosti a technologické postupy používané při konzervování a restaurování. Vzhledem ke specifikům všech čtyř akreditovaných oborů, které se liší v materiálovém složení předmětu restaurování, musí být i výuka tímto směrem orientována a specializována.

Katedra chemické technologie se podílí na restaurátorských pracích fakulty - při průzkumech, diagnostikování příčin poškození, výběru metod a materiálů restaurátorského zásahu. Při nutnosti přístrojově náročnějších analýz laboratoř spolupracuje s jinými pracovišti v rámci České republiky i v zahraničí, např. s VŠCHT v Praze, Národním památkovým ústavem Praha, Universität für Angewandte Kunst Wien, Pamiatkovým úradom Bratislava, Akademií věd ČR. Laboratoř se orientuje především na problematiku průzkumu, diagnostikování příčin poškození a konzervace kamene, nástěnných maleb a historických omítek.

Kontakty: 

Sídlo ateliéru:
Jiráskova 8,
570 01 Litomyšl

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice,
Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita
Jiráskova 8,
570 01 Litomyšl

telefon
e-mail

Nadpis: 
Katedra chemické technologie
Studium

Technologie restaurování v obecné rovině pro všechny obory zahrnuje následující okruhy:

  • materiály používané v umělecké tvorbě (zaměřeno na materiály používané v daném oboru), jejich vlastnosti, zdroje, použití: základy petrologie, umělá anorganická pojiva (vápno, cement, sádra atd.), pigmenty, organická pojiva (oleje, vosky, bílkoviny atd.),
  • příčiny a mechanismy poškozování uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody a materiály konzervování a ochrany uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody přírodovědného průzkumu restaurovaných předmětů.
  • Základy chemie I, II
  • Laboratorní cvičení I, II
  • Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce a souvisejících materiálech I, II, III, IV, V
Studijní obory
Katedra zajišťuje tyto předměty
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: