Katedra chemické technologie

Poznání přírodovědné podstaty restaurovaného díla a přírodovědné podstaty poškození je podmínkou stanovení kvalitního restaurátorského záměru. Proto celkový koncept výuky je zaměřen na důkladné seznámení s problematikou restaurování z přírodovědného hlediska - složení a vlastnosti materiálů používaných při tvorbě uměleckých děl, problematiku jejich koroze, materiály, jejich vlastnosti a technologické postupy používané při konzervování a restaurování. Vzhledem ke specifikům všech čtyř akreditovaných oborů, které se liší v materiálovém složení předmětu restaurování, musí být i výuka tímto směrem orientována a specializována.

Technologie restaurování v obecné rovině pro všechny obory zahrnuje následující okruhy:

  • materiály používané v umělecké tvorbě (zaměřeno na materiály používané v daném oboru), jejich vlastnosti, zdroje, použití: základy petrologie, umělá anorganická pojiva (vápno, cement, sádra atd.), pigmenty, organická pojiva (oleje, vosky, bílkoviny atd.),
  • příčiny a mechanismy poškozování uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody a materiály konzervování a ochrany uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody přírodovědného průzkumu restaurovaných předmětů.

Studium předmětu probíhá formou přednášek, praktických cvičení a individuálních konzultací při restaurátorských nebo závěrečných pracích studentů. Nezřídka jsou závěrečné teoretické studentské práce věnovány tématům, které nebyly doposud zpracovány a jsou nadále používány jako učební texty či základní teoretické práce otvírající jednotlivé problémy.

Katedra chemické technologie se podílí na restaurátorských pracích fakulty - při průzkumech, diagnostikování příčin poškození, výběru metod a materiálů restaurátorského zásahu. Při nutnosti přístrojově náročnějších analýz laboratoř spolupracuje s jinými pracovišti v rámci České republiky i v zahraničí, např. s VŠCHT v Praze, Národním památkovým ústavem Praha, Universität für Angewandte Kunst Wien, Pamiatkovým úradom Bratislava, Akademií věd ČR. Laboratoř se orientuje především na problematiku průzkumu, diagnostikování příčin poškození a konzervace kamene, nástěnných maleb a historických omítek.

Kromě toho je začleněna do okruhu řešených otázek problematika materiálního základu, příčin poškození a restaurování papíru, pergamene, usní a barevných vrstev.

Katedra chemické technologie je koordinátorem interní vědeckovýzkumné činnosti a hlavním nositelem vědeckovýzkumných úkolů na mezinárodní úrovni. Její odborná prestiž je respektována a vysoce ceněna jak v ČR, tak i sousedních zemích.

 Katedra zajišťuje tyto předměty:

  • Základy chemie I, II
  • Laboratorní cvičení I, II
  • Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce a souvisejících materiálech I, II, III, IV, V