Katedra chemické technologie

Poznání přírodovědné podstaty restaurovaného díla a přírodovědné podstaty poškození je podmínkou stanovení kvalitního restaurátorského záměru. Proto celkový koncept výuky je zaměřen na důkladné seznámení s problematikou restaurování z přírodovědného hlediska - složení a vlastnosti materiálů používaných při tvorbě uměleckých děl, problematiku jejich koroze, materiály, jejich vlastnosti a technologické postupy používané při konzervování a restaurování. Vzhledem ke specifikům všech čtyř akreditovaných oborů, které se liší v materiálovém složení předmětu restaurování, musí být i výuka tímto směrem orientována a specializována.

Katedra chemické technologie se podílí na restaurátorských pracích fakulty - při průzkumech, diagnostikování příčin poškození, výběru metod a materiálů restaurátorského zásahu. Při nutnosti přístrojově náročnějších analýz laboratoř spolupracuje s jinými pracovišti v rámci České republiky i v zahraničí, např. s VŠCHT v Praze, Národním památkovým ústavem Praha, Universität für Angewandte Kunst Wien, Pamiatkovým úradom Bratislava, Akademií věd ČR. Laboratoř se orientuje především na problematiku průzkumu, diagnostikování příčin poškození a konzervace kamene, nástěnných maleb a historických omítek.

Vedoucí ateliéru
Ing. Karol Bayer,

Ing.
Karol
Bayer


Fakulta restaurování

karol.bayer@upce.cz
466 036 602
Pracovník Projektu
Ing. Eliška Bečková

Ing.
Eliška
Bečková


Fakulta restaurování

eliska.beckova@upce.cz
Asistent

Ing.
Jiří
Kmošek


Fakulta restaurování

jiri.kmosek@upce.cz
Odborný asistent

Ing.
Renata
Tišlová
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

renata.tislova@upce.cz

Ing.
Petra
Lesniaková
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

petra.lesniakova@upce.cz
466 036 594, 466 036 580

Studium


Studijní obory

Technologie restaurování v obecné rovině pro všechny obory zahrnuje následující okruhy:

  • materiály používané v umělecké tvorbě (zaměřeno na materiály používané v daném oboru), jejich vlastnosti, zdroje, použití: základy petrologie, umělá anorganická pojiva (vápno, cement, sádra atd.), pigmenty, organická pojiva (oleje, vosky, bílkoviny atd.),
  • příčiny a mechanismy poškozování uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody a materiály konzervování a ochrany uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody přírodovědného průzkumu restaurovaných předmětů.

Katedra zajišťuje tyto předměty

  • Základy chemie I, II
  • Laboratorní cvičení I, II
  • Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce a souvisejících materiálech I, II, III, IV, V
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!