Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

002_frupce_web_145879.jpg

Součástí péče o hmotné kulturní dědictví je v současnosti i důkladné poznání uměleckých a umělecko-řemeslných děl, stavebních památek a jejich součástí z hlediska materiálů a technologií použitých při jejich vzniku nebo v rámci pozdějších zásahů. Sem lze zařadit zejména znalosti o historických i současných materiálech, jejich složení, vlastnosti i způsob zpracování  a využití. Značnou důležitost mají rovněž vědomosti o  základních principech, mechanizmech a projevech jejich poškození a degradace. Pro kvalifikované restaurování / konzervaci památek má klíčový význam i solidní poznání principů, možností a rizik jednotlivých restaurátorských nebo konzervačních technologií a používaných materiálů.   

Celkový koncept výuky zabezpečovaný Katedrou chemické technologie je proto zaměřen na podrobné seznámení s problematikou restaurování/konzervování z přírodovědného hlediska se zahrnutím všech výše zmíněných okruhů - materiály používané při tvorbě uměleckých děl; problematika jejich degradace; materiály a technologické postupy používané při konzervování a restaurování; seznámení s možnostmi a metodami materiálového průzkumu památek. Vzhledem ke specifikům všech čtyř akreditovaných oborů, které se liší v materiálovém složení předmětu restaurování, je výuka technologie a materiálových věd přizpůsobena jednotlivým specializacím.

Katedra chemické technologie se kromě výuky formou přednášek, laboratorních cvičení, ev. seminářů podílí i na restaurátorských pracích fakultou prováděných v rámci výuky - při průzkumech restaurovaných děl, při výběru a hodnocení metod i materiálů pro restaurátorský zásah, spolupracuje také při stanovení koncepce restaurátorských zásahů. Nedílnou součástí činnosti katedry je také zapojení do výzkumné činnosti a výzkumných projektů na národní o mezinárodní úrovni. Při plánování a řešení výzkumných úkolů je snahou pracovníků katedry propojovat výzkumné aktivity s výukou s případným přímým zapojením studentů.   

Pro provádění výukové, výzkumné i servisní činnosti v dané oblasti je katedra chemické technologie přístrojově dobře vybavená tak, aby bylo možné pokrýt materiálové analýzy i diagnostiku pro většinu děl, na které se fakulta v rámci svých specializací zaměřuje. Z důležitějších využívaných přístrojů a metod, kterými katedra disponuje, lze zmínit elektronovou a optickou mikroskopii, infračervenou spektrometrii s Fourierovou transformací, mobilní rentgenovou fluorescenční analýzu, UV-VIS spektrometrii, diferenciální termální analýzu, ultrazvukovou transmisi…atd.

V rámci výzkumné činnosti nebo při nutnosti specifických analýz spolupracuje katedra s jinými pracovišti v rámci Univerzity Pardubice, nebo dalšími subjekty v České republice i v zahraničí, např. VŠCHT Praha, Národní památkový ústav Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR,  Universität für Angewandte Kunst Wien, Hochschule für bildende Künste Dresden, Pamiatkový úrad Bratislava, Bundesdenkmalamt Wien, IBZ Freiberg, The University of Florence.

Ing. Karol Bayer
vedoucí katedry

Fakulta restaurování
Ing. Eliška Bečková
pracovník projektu

Fakulta restaurování
Ing. Renata Tišlová, Ph.D.
odborný asistent

Fakulta restaurování
Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.
Fakulta restaurování

Studium


Studijní obory

Technologie restaurování v obecné rovině pro všechny obory zahrnuje následující okruhy:

  • materiály používané v umělecké tvorbě (zaměřeno na materiály používané v daném oboru), jejich vlastnosti, zdroje, použití: základy petrologie, umělá anorganická pojiva (vápno, cement, sádra atd.), pigmenty, organická pojiva (oleje, vosky, bílkoviny atd.),
  • příčiny a mechanismy poškozování uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody a materiály konzervování a ochrany uměleckých, umělecko-řemeslných předmětů a památkových objektů,
  • metody přírodovědného průzkumu restaurovaných předmětů.

Katedra zajišťuje tyto předměty

  • Základy chemie I, II
  • Laboratorní cvičení I, II
  • Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů I, II, III, IV, V
  • Technologie restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce a souvisejících materiálech I, II, III, IV, V