Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Výuka restaurování výtvarných děl v ateliéru restaurování papíru vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň rozvíjí evropské pojetí restaurování, vycházející z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu. Výuka v ateliéru vede studenty k formulování koncepce restaurování, která vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot konkrétního uměleckého díla a směřuje k zachování jeho hmotné podstaty a umělecké kvality.

Vedoucí ateliéru

MgA.
Ivan
Kopáčik


Fakulta restaurování

ivan.kopacik@upce.cz
Asistent

MgA.
Lucia
Ulbríková


Fakulta restaurování

lucia.ulbrikova@upce.cz

Studium


Bakalářské studium

V bakalářském stupni studia se studenti v rámci ateliérové výuky zaměřují s ohledem na historickou knižní vazbu na dokonalé zvládnutí řemeslné práce knihvazače. Podstatné jsou velmi dobré znalosti z vývoje a historie knižní vazby a dějin knižní kultury. Třetím pilířem, který jim poskytuje pevnou profesionální pozici, jsou technické a technologické znalosti restaurování různých druhů materiálů – papíru, usně, dřeva, kovu a pergamenu, tedy materiálů, se kterými se budou ve své praxi prakticky každý den potkávat. Během svého studia se budoucí absolventi setkávají s rozmanitými druhy objektů, u nichž je nositelem historické, umělecko-historické či výtvarné hodnoty papír, jako jsou rukopisy, prvotisky či tisky po roce 1500 nebo také průmyslové tisky z posledních staletí. Od druhého ročníku je zahájena intenzívní výuka samotného restaurování na historických objektech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti končí studium bakalářskou prací.

 Absolvent bakalářského stupně studia je schopen samostatně analyzovat problematiku a na vysoké odborné úrovni aplikovat techniky restaurování a konzervace papíru, knih, knižní vazby a dalších uměleckých objektů či součástí uměleckých děl. Absolventi bakalářského stupně jsou připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav k restaurování jim svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit optimální varianty restaurátorského zásahu z hlediska ideového, technologického, technického i výtvarného a následně provést standardní restaurátorský zákrok.

Magisterské studium

V navazujícím magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem schopnosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!