Ateliér výtvarné přípravy

Vedoucí ateliéru
doc. Tomáš Lahoda, akademický malíř, e-mail tomas.lahoda@upce.cz

 

Asistent:
MgA. Pavel Hošek, e-mail pavel.hosek@upce.cz

 

Výtvarné dovednosti a nezbytná dávka uměleckého citu jsou zcela neopominutelným předpokladem výkonu restaurátorské činnosti. Získání těchto dovedností a kultivace citu je cílem, k němuž je výtvarná příprava orientována. Tomu je podřízena koncepce a struktura výtvarné přípravy v jednotlivých oborech.

Hlavním úkolem úvodní části výtvarné přípravy pro všechny obory je zvládnutí základů realistické kresby.

Pro obor restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita je to pak dále i zvládnutí principů jednotlivých výtvarných technik a technologií jak v oblasti kresby, tak malby. Součástí výuky je též teoretické i praktické zvládnutí technologie přípravy podložek a podkladů pro jednotlivé výtvarné techniky a seznámení se s maximální škálou možného užití materiálů. Důležitou součástí výtvarné přípravy je i výuka schopnosti četby historického výtvarného díla jak z hlediska formálního, tak obsahového a technologického, a v souladu s teoretickými disciplinami cvičení ve schopnostech zařazení konkrétního díla do širšího kontextu uměleckého, technologického a historického (prohlídky konkrétních děl doprovázené komplexní verbální analýzou). Proto je zcela přirozenou součástí výuky i malba technologických kopií historických mistrovských maleb.

Cílem výtvarné přípravy v oboru restaurování a konzervace kamene je získání modelačních dovedností a základních sochařských a štukatérských technik, včetně provádění forem a kopií formou sádrových odlitků či materiálově rozličných výdusků. Vše je směřováno k tomu, aby byl pochopen princip výstavby sochařského díla v návaznosti na zákonitosti materiálu, z něhož je dílo provedeno.

Oba obory související s restaurováním a konzervací papíru - restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů a restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru - jsou navíc o rozšířeny o pochopení základů všech grafických technik jak v teorii, tak i v praxi (tisky z výšky, plochy a hloubky a kombinované techniky). Pochopení principů těchto technik je opětovnou podmínkou pro odpovídající restaurátorské zásahy na těchto dílech.

Všechna výtvarná zadání rovněž směřují k prohloubení schopností volby adekvátních výtvarných prostředků v souladu s etickou a estetickou stránkou práce. V rámci výtvarné přípravy jsou studenti seznamováni se základy fotografie se zřetelem na zvládnutí fotodokumentace jak vlastních prací, tak i historických artefaktů.

Náročnost výtvarné přípravy v rámci studia se odráží i v předepsaném studijním plnění. Výtvarná příprava je semestrálně ukončována hodnocením za celý semestr, na konec akademického roku je předepsáno klauzurní plnění a na závěr je předepsána velká klauzura, která je součástí souhrnné zkoušky na závěr 4. semestru. Po zkušenostech z minulých let byla již v předminulém akademickém roce výtvarná příprava rozšířena i do 3. ročníku, aby výtvarné dovednosti byly neustále prohlubovány jako zcela nutný předpoklad odbornosti restaurátorů, kteří jsou vychováváni na fakultě.   

 

KONZULTACE PRO UCHAZEČE - Domácí práce
Konzultace domácích prací (obor nástěnná malba a restaurování uměleckých děl na papíru) pro zájemce o studium bakalářských studijních oborů po telefonické domluvě na čísle: 723 486 157