Fakulta restaurování Univerzity Pardubice zahajuje spolupráci s alžírskou školou

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice získala grant programu Erasmus+ v rámci aktivity KA171 – Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o výzvu z počátku roku 2022, kdy bylo možné podat žádost o podporu spolupráce se zeměmi mimo Evropu. Fakulta restaurování se ucházela o financování mobility v regionu Země jižního Středomoří, a to konkrétně v Alžírsku, kde již aktivity naší fakulty v minulých letech proběhly.

V roce 2020 navštívil l'Ecole nationale de conservation et de restauration des biens culturels (ENCRBC) proděkan Fakulty restaurování UPCE Ing. Karol Bayer. Na základě této návštěvy, iniciované velvyslankyní ČR v Alžírsku Mgr. Lenkou Pokornou, byla v témže roce podepsaná smlouva o spolupráci (Memoradnum of Understanding). Při své návštěvě proděkan Bayer jednal o konkrétních možnostech spolupráce, které byly rámcově definovány. Na základě těchto jednání, po vyhlášení výzvy v rámci aktivity KA171, podala Fakulta restaurování žádost o grant, který se jí následně podařilo získat.

V následujících třech letech budou zorganizovány výměnné pobyty akademických pracovníků obou institucí, při kterých proběhne výměna zkušeností se specifickými problematikami konzervování-restaurování. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice také přivítá několik alžírských studentů. Zatímco Fakulta restaurování může nabídnout bohaté zkušenosti památkové péče a pokročilé technologie konzervování-restaurování z oblasti střední Evropy, alžírští kolegové mohou naopak sdílet svoje cenné zkušenosti s konzervováním antických památek z období starověkého Říma. Dojde také k výměně zkušeností na poli vzdělávání odborníků v tomto oboru.

ENCRBC je školou neuniverzitního typu, hlásí se na ni studenti s bakalářským titulem a dva roky studují, aby získali titul magisterský v oborech konzervace a restaurování kulturních památek, památkové péče, archeologie a architektury.

V těchto dnech plánujeme podrobný harmonogram výjezdů a jejich program. První návštěva zástupců Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na l'Ecole nationale de conservation et de restauration des biens culturels by měla proběhnout v únoru 2023. O dalším vývoji tohoto projektu budeme informovat na našich webových stránkách i na Facebookovém profilu.

Text: Mgr. Jana Tmejová

Foto: Ing. Karol Bayer

Rozšířit fotografii: 
false