Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fr

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Centrum excelence Telč (administrativně spadá pod ÚTAM AV ČR) – spolupráce probíhala v těchto oblastech:

 • oponování závěrečných prací studentů,
 • spolupráce na výzkumných projektech,
 • spolupráce při přípravě nových výzkumných projektů,
 • spolupráce při průzkumech uměleckých děl.

Národní památkový ústav – uzavření dlouhodobé rámcové smlouvy o spolupráci, což Fakulta restaurování i Univerzita Pardubice jako celek považují za jeden z nejvýznamnějších strategických kroků v roce 2011. Platnost této smlouvy skončila k 31. 12. 2016. Nová doplněná a rozšířená Smlouva o spolupráce byla uzavřena na dobu neurčitou v roce 2017. Pokračující spolupráce na úrovni Územních odborných pracovišť byla i v tomto roce zaměřená na konzultační činnost, průzkumy a restaurování vybraných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, které jsou ve zprávě NPÚ.

Národní archiv – pokračování dlouholeté spolupráce, především s 10. oddělením péče o fyzický stav archiválií. Spolupráce probíhala v těchto oblastech:

 • v rámci výuky předmětů Technik restaurování a Technologie restaurování,
 • zajištění letní praxe studentů,
 • konzultace a oponování závěrečných prací studentů,

Národní knihovna ČR – dlouholetá spolupráce v následujících oblastech:

 • zajištění letní praxe pro studenty,
 • konzultace a oponování závěrečných prací studentů,

Vědecká knihovna v Olomouci – dlouholetá spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, získávání prací pro závěrečné práce studentů, odborní pracovníci knihovny se podílejí na zajištění výuky v rámci předmětu Dějiny knižní kultury.

Oblastní archivy – Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku – spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, letní praxe studentů. Oblastní archivy jsou cenným zdrojem artefaktů využívaných na FR v rámci výuky odborných předmětů.

Národní muzeum

 • pokračování spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování,
 • spolupráce při organizaci letních praxí studentů,
 • konzultace a oponování závěrečných prací studentů,
 • příprava společných výzkumných projektů zaměřených na problematiku konzervace a restaurování (papír, useň apod.).

Národní technické muzeum - spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování a při materiálových analýzách v rámci průzkumu uměleckých nebo umělecko-řemeslných děl 

Židovské muzeum

 • pokračování spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR,
 • spolupráce při zajištění letní praxe studentů.

Město Kutná Hora (historické jádro města je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO)

 • pokračování spolupráce při realizaci restaurátorských a průzkumných pracích na historických dílech, které jsou v majetku, resp. správě města.
 1. Spolupráce s aplikační sférou, městem Litomyšl, regionem a odbornou veřejností v oblasti       památkové péče
 • spolupráce s aplikační sférou při přípravě a řešení projektů aplikačního výzkumu,
 • zapojení studentů zejména magisterského studia do projektů spolupráce s aplikační sférou,
 • pokračování v realizaci studentských praxí a stáží v aplikační sféře a v institucích v České republice i v zahraničí,
 • konzultace s odbornou veřejností při inovaci obsahu studijních programů v souladu s budoucími potřebami odborné praxe,
 • konzultace s odbornou veřejností i aplikační sférou v rámci řešení otázek/problémů při restaurování a průzkumu památkových objektů
 • zapojování odborníků z praxe do výuky formami adekvátními jednotlivým úrovním studijních programů,
 • realizace i evidence kurzů celoživotního vzdělávání,
 • působení FR jako důležitého článku společenského a kulturního života v Litomyšli a regionu,
 • rozšiřování doplňkové činnosti ve spolupráci s obcemi a ú. o. p. NPÚ,
 • rozvoj spolupráce s ostatními fakultami UPa, zejména pak s FF a FCHT,
 • udržování a zkvalitňování spolupráce s dalšími vysokými školami (VŠCHT, ČVUT Fakulta stavební, AVU Praha, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc) a také s vysokými školami v zahraničí (Universität für angewandte Kunst Wien, Akademie der bildenden Künste Wien, Hoschule  für bildende Künste Dresden, University Dubrovnik, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Universitat Politècnica de València  a další).