s institucemi

Na vědeckovýzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací a institucí, které s fakultou spolupracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy. Tato forma spolupráce přispívá také k vědeckovýzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů. Jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.