Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan

Vedení fakulty:

  • děkan rovněž jmenuje:

proděkany
    - pro studium a pedagogickou činnost
    - pro vědeckovýzkumnou činnost 
    - pro zahraniční spolupráci

  • tajemníka
  • vedoucí ateliérů a kateder


Ateliéry a katedry:

  • Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita
  • Ateliér restaurování kamene
  • Ateliér restaurování knižní vazby a dokumentů
  • Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
  • Ateliér výtvarné přípravy
  • Katedra chemické technologie
  • Katedra humanitních věd

 

 

Rozšířit fotografii: 
false