Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost FR

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit fakulty. Je reprezentována zejména řešením získaných projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni a spoluprací s externími pracovišti a aplikační sférou. Tvůrčí činnost zahrnuje výtvarně zaměřené aktivity např. pořádání nebo účast pracovníků a studentů fakulty na výstavách a podobných akcích a také sem lze zařadit všechny restaurátorské zásahy realizované v rámci výuky nebo doplňkové činnosti. Mezi významné restaurátorské práce prováděné v roce 2019 patří:

 

v Ateliéru restaurování kamene

Dokončení restaurování barokního morového sloupu v Kutné Hoře (památka UNESCO);

Restaurováni sádrových modelů významného sochaře přelomu 19 a 20. stol. Stanislava Suchardy (model k palackému pomníku a jiné) a jejich prezentace na výstavě v Národní galerii (Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces);

Restaurování barokních soch ze zámku v Uherčicích;

Restaurování barokních soch (autor J. F. Pacák) z ohradní zdi SZ Litomyšl (památka UNESCO);

Restaurování soch ze zahrady zámku Konopiště;

Restaurování polychromovaného štukového renesančního epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Rudolci;

Restaurování štukové výzdoby císařského sálu v Bučovicích (vzorové restaurování);

Konzervace neolitické dřevěné studny objevené při archeologickém průzkumu u Ostrova na Chrudimsku (ve spolupráci s Katedrou chemické technologie FR a VŠCHT Praha).

 

v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Anny na zámku v Budišově (okres Třebíč);

Restaurování části nástěnných maleb na jihovýchodní stěně prostoru zvaného „Soudnice“ na zámku Jindřichův Hradec;

Restaurování části iluzivní nástěnné malby v interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově-Olivětíně;

Restaurování nástěnných maleb ve výklenku jižní stěny a na středovém pilíři tzv. očistcové kaple v budově bývalé piaristické koleje v Litomyšli;

Vstupní restaurátorský průzkum sgrafitové výzdoby na průčelní fasádě měšťanského domu v Opočně, Trčkově nám. č. p. 15;

Restaurování malovaných mřížek gotického sanktuária z kostela sv. Mikuláše ve Znojmě.

 

v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Komplexní restaurování starého tisku Melantrichova bible z roku 1577;

Komplexní restaurování starého tisku: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský, Jan František;

Komplexní restaurování starého tisku Melantrichova bible z roku 1549;

Komplexní restaurování konvolutu starých tisků: Postilla z roku 1667, Postilla z roku 1668;

Komplexní restaurování Kronika Česká V. H. z Libočan z roku 1695;

Restaurování fragmentů pergamenové Tóry ze sbírek Moravské zemské knihovny;

Slepotisková výzdoba knižních vazeb Vývoj techniky, terminologie a metod dokumentace.

 

v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru

Restaurování souboru důlních plánů na transparentních papírech ze SOA Litoměřice;
Restaurování 13. a 14. zastavení křížové cesty z kapitulního kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli od Josefa Ceregettiho – olejomalba na plátně;

Restaurování části křížové cesty z kaple sv. Václava na Gajeru – I. etapa;

Restaurování olejomalby na plátně z kaple sv. Václava na Gajeru;

Restaurování části křížové cesty z kaple Panny Marie v Roku u Sušice – I. etapa;

Restaurování dvou portrétů od Vratislava Nechleby ze sbírek GASK Kutná Hora;

Restaurování čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou;

Restaurování oboustranného obrazu sv. Jiří na plátně/sv. Alois Gonzaga na papíru z farnosti Vizovice;

Restaurování dvou čínských svitků ze soukromé sbírky.

 

Mezi významné projekty s podílem výzkumu při jejich realizaci patří následující:

 • NAKI – Stopy tvorby - Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR.

Období: 03/2016 – 12/2019

Náplň projektu: Cílem projektu je průzkum stavu, poškození a následně vývoj a odzkoušení konzervačních a restaurátorských technologií využitelných pro záchranu uměleckých a umělecko-řemeslných sochařských děl, skic a modelů zhotovených na bázi sádrových pojiv s využitím fondu sochařských děl Stanislava Suchardy (1866 - 1916).

Na přelomu 19. a 20. st. se formovala česká identita a konstituovaly se ideály československého státu. Důležitými symboly národní emancipace a české státnosti byly pomníky a programová výzdoba oficiálních budov. Původní sochařské skici a alternativní modely dokumentují vznik těchto děl, z nichž mnohá posléze zanikla.

Přes svou uměleckou hodnotu a nesporný význam se sádrová díla dosud nestala předmětem systematického výzkumu umožňujícího stanovit optimální metodiku odborné péče. Téma není dostatečně zpracováno v české ani v zahraniční literatuře. Vzhledem k citlivosti materiálu je značná část sádrových modelů vystavena riziku vážného poškození či zániku. 

Bude realizován průzkum, identifikace a dokumentace souboru 575 Suchardových sádrových děl – unikátního uměleckou hodnotou, tematickou i technologickou rozmanitostí. Těžiště aplikovaného výzkumu bude ležet v testování tradičních a ve vývoji nových materiálů a technologií a optimalizaci procesu restaurování a konzervaci movitých památek ze sádry. Cílem bude stanovit limity užití jednotlivých postupů a technologií, případně určit vhodný způsob aplikace a následně nastavit optimální režim uložení restaurovaných děl.

Získané poznatky budou průběžně sdíleny s odbornou i širší veřejností formou workshopů a výukových programů. V rámci mezioborového i nadregionálního dialogu budou prezentována témata významu sochařské tvorby pro formování národní kulturní identity, problematiky restaurování a péče o sádrová sochařská díla. Závěrečná výstava bude prezentovat Suchardova díla v kontextu národního étosu přelomu 19. a 20. st. a optimální metodiku restaurování a péče o sochařská díla ze sádry.

Odkaz na webové stránky: https://www.stopytvorby.cz/

 

 • NAKI – České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování  

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2016 – 12/2019

Náplň projektu: Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Projekt se věnuje exteriérovým dílům – sochám, reliéfům svázaným s architekturou i dílům různých nástěnných technik (mozaika, sgrafito). Tato patří mezi nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví. Naprostá většina z nich není prohlášena za nemovité kulturní památky. Komplikací při prohlašování je často nedostatek informací o vlastnictví objektů, autorství, dataci, výtvarných kvalitách či autenticitě zachování děl. Hlavním z cílů je proto vytvoření odborné mapy s informacemi ověřenými v dobových písemných pramenech (zápisy komise ČFVU pro spolupráci výtvarníka s architektem). Ta bude přehledným způsobem zpřístupňovat co nejúplnější data o vzniku děl a díky terénnímu průzkumu také o jejich aktuálním stavu. Finálním cílem topografické části projektu bude identifikovat a doporučit další ochraně především díla vyšší kvalitativní úrovně (často od uznávaných umělců a vysoké materiální hodnoty). Budou prezentována i široké veřejnosti v mediálním prostoru.

Pro zhotovení exteriérových realizací se používala celá řada dosud neuplatňovaných materiálů a technik. Proto je důležitou součástí projektu materiálový výzkum a vytvoření pracovních postupů preventivní údržby a ochrany objektů z různých „moderních“ materiálů (beton, cementové sgrafito, laminát). Budou vyvíjeny efektivní metody nedestruktivního a minimálně destruktivního průzkumu objektů in situ. Na modelových příkladech budou aplikovány konzervační a restaurátorské zásahy vedoucí k vytvoření památkových postupů a metodik pro vybrané druhy materiálů.

odkaz na webové stránky projektu: https://www.sochyamesta.cz/

 

 • NAKI – Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace  

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2016 – 12/2020

Náplň projektu: Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s globálním cílem č. 2 (Kulturní dědictví) programu NAKI II, a to specifickými cíli 2.1, 2.2 i 2.3, neboť budou vyvinuty nástroje pro ochranu, identifikaci a prezentaci kulturního dědictví benediktinského řádu na území České republiky, představovaného konkrétně kláštery v Broumově a v Rajhradě. Pozornost je zaměřena na knihovny obou klášterů, a to jak na samotné knižní fondy, tak také na prostory a vybavení knihoven. Budou vyvinuty: 1. památkový postup pro ochranu a péči o knihovní fondy klášterních knihoven, 2. metodika péče o prostory a vybavení interiérových barokních knihoven, kterýmižto jsou obě výše uvedené knihovny adekvátními reprezentanty. Specifickým výstupem pro prezentaci bude databáze typografických prvků knižního bloku a speciální software k jejímu užívání, které vytvoří platformu pro další editační, analytickou a komparační práci s materiálem.

Kulturní dědictví obou řádových domů bude prezentováno laické i odborné veřejnosti formou zpřístupnění bohatých fondů (knihovních, archivních) a dalších prezentačních aktivit: výstavy, video dokumentu, odborných knih, studií ve sbornících a recenzovaných časopisech. Zároveň budou podniknuty kroky pro záchranu knižního kulturního dědictví zejména broumovského kláštera, restaurovány budou nejvzácnější a nejohroženější knihy. Skladba fondů bude prezentována formou uživatelsky příjemných specializovaných map.

 

 • NAKI – Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene   

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2016 – 12/2020

Náplň projektu: Cíle projektu lze rozdělit do dvou hlavních částí. První je shromáždění informací o výskytu, typu a současném realizací specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky, nástěnné mozaiky, která měla v českém období od 30. do 80. let 20. stol. významné postavení. Protože však byla v 2. pol. 20. stol. spojena s propagací tehdejšího režimu, byla po roce 1989 považována za přežitou a zneváženou. Přes předsudky vůči této technice je nutné konstatovat, že v ní bylo vytvořeno mnoho výtvarně kvalitních realizací od dnes velmi uznávaných umělců. I proto začíná ve společnosti zájem o tato díla opět vzrůstat. Se vzrůstajícím zájmem vzrůstá i potřeba hledání vhodných postupů oprav a restaurování mozaik z daného období. Z důvodu velmi malého počtu restaurátorů zabývající se tímto odvětvím a nedostatkem zkušeností i cílených studií dané problematiky je kvalita restaurátorských zákroků v současnosti značně rozkolísaná. Proto je druhým cílem zkoumat a odzkoušet restaurátorské postupy a přístupy, které by vedly ke zvýšení standardu kvality restaurátorských prací. Certifikované památkové postupy, které jsou výstupem tohoto projektu, mohou posloužit jak restaurátorům, tak i pracovníků památkové péče.

Jednotlivé cíle spojené s plánovanými výstupy projektu lze definovat následovně:

 

1) vypracování mapy výskytu exteriérových kamenných a keramických mozaik na území České republiky.

Dílčími cíli jsou:

-        dokumentace jednotlivých mozaik

-        shromáždění informací a popis jednotlivých mozaik

-        vytipování mozaik vhodných pro restaurování

 

2) vypracování památkových postupů pro restaurování různých typů nástěnných mozaik

Dílčími cíli jsou:

-        definice restaurátorských postupů a přístupů

-        odzkoušení a ověření vhodných materiálů a postupů pro restaurování mozaik

-        provedení restaurátorských zásahů, které ověří vybrané materiály a postupy

Odkaz na webové stránky projektu: https://ceskemozaiky.cz

 

 • NAKI – Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2018 – 12/2022

Náplň projektu: Ústředním posláním projektu je detailně zpracovat téma renesančního a manýristického štukatérství v období od pol. 16. století do roku 1620 na našem území, které je v současnosti v rámci ochrany kulturního dědictví i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Cílem je zpracovat danou problematiku ve všech aspektech formou mezioborového výzkumu založeném na spolupráci historických oborů, památkářů a restaurátorů s podporou přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR bude východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství nejen na našem území, ale i pro jeho zařazení do středoevropského kontextu. Informace získané analýzou pramenů, starších restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů napomohou při zmapování historických oprav a zásahů. Zapojení restaurátorů a technologů přinese doplňující informace k výtvarnému, řemeslnému a materiálovému provedení štukových děl, na jejichž základě bude možné vytvářet kopie a opravy štukových děl v intencích tradičních technik a materiálů.

Odkaz na webové stránky projektu: https://stuky.upce.cz/

 

 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu – Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století  

projekt v rámci Programu FV - TRIO (2016-2021)

Období: 01/01/2018 – 31/12/2020

Náplň projektu: Cílem projektu je vývoj a testování nových doplňovacích materiálů pro obnovu betonových a kamenných podkladů objektů architektury 20. století, jež má být alternativou k v současné době používaným materiálům na cementové bázi a náhradou za nové, ekonomicky i energeticky úspornější materiály. Výzkum a vývoj lze začlenit do oblasti pokročilých materiálů. Hlavní vyvíjené a testované doplňovací materiály jsou na bázi geopolymerních pojiv s různými typy plniv.   Součástí projektu je návrh kritérií pro hodnocení kompatibility doplňovacího materiálu pro vybraný podklad a také odzkoušení a optimalizace postupů pro vhodnou aplikaci vyvíjených doplňovacích materiálů. Hlavními výsledky projektu budou funkční vzorky (Fuzit) a užitné vzory (Gfunk) doplňovacích materiálů na bázi geopolymerních pojiv.

 

 • ESF / MŠMT – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice (MEMO)

Celouniverzitní projekt OP VVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008008)

Období: 01/01/2018 – 30/06/2020

Náplň projektu: Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Univerzitě Pardubice. Hlavním cílem je rozvoj UPa posílením lidských zdrojů ve výzkumu. V rámci projektu byla do výzkumných činností FR zapojená Brigitta Maria Kürtösi DLA, Hungarian University of Fine Arts, Budapest. Spolupráce ve výzkumu byla zaměřena na studium technik, materiálů, poškození a vývoj konzervačních technik pro mozaiky 20. století. 

 

 

Interní grantová agentura

V roce 2019 byla realizována celouniverzitní Studentská grantová soutěž. Fakultě restaurování byly řešeny následující projekty:

 

 • Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu a její srovnání s vybranými barokními podobiznami ze sbírek NPÚ, ú.o.p. v Telči. (SGS_2019_009)

Období: 2019

Řešitelé: Monika Košárková, Luboš Machačko

Náplň projektu: Projekt byl zaměřen na provedení komplexního přírodovědeckého průzkumu vybraných barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou (NPÚ, ú.o.p. v Telči) s důrazem na výzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera, žáka Jana Kupeckého, jednoho z nejvýznačnějších středoevropských barokních portrétistů.

Těžiště projektu bylo v experimentální části. V té byl proveden rozsáhlý restaurátorský průzkum, jenž zahrnoval mj. nadstandardní invazivní a neinvazivní metody průzkumu - chemicko-technologickou analýzu odebraných vzorků podkladových, barevných a lakových vrstev obrazů, ultrafialovou luminiscenční analýzu, infračervenou reflektografii a radiografickou rentgenovou analýzu.

Projekt měl čtyři hlaní cíle: určení techniky a technologie původní barokní malby; zjištění druhu a charakteristiky použitých materiálů; srovnání techniky a technologie malby G. Müllera s technikou malby jeho učitele J. Kupeckého; zjištění přítomnosti a rozsahu druhotných zásahů.

 

 • Pozůstalost restaurátora Jiřího Josefíka (1920–2006) (SGS_2019_014)

Období: 2019

Řešitelé: Fujdiaková Ivana, Medová Dominika, Říhová Vladislava

Náplň projektu: Jiří Josefík (1920–2006) byl významný praktický restaurátor nástěnných maleb a závěsných obrazů a teoretik restaurování. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice získala do svého archivu část jeho osobní pozůstalosti v roce 2018, další část v létě roku 2019. Archiválie byly základně očištěny a roztříděny. Restaurátorské dokumentace byly seřazeny chronologicky a opatřeny pracovním inventářem v podobě tabulky zahrnující údaje o názvu (názvu restaurovaného díla), roku zpracování, spoluautorech a spolupracovnících. Ostatní aktový materiál se v současnosti eviduje, byl roztříděn podle metodiky běžně používané ve státních archivech pro pořádání osobních fondů. Ve spolupráci s pracovnicí muzea v České Třebové bude pro rok 2020 připravena výstava vycházející z výsledků projektu.

Cílem projektu bylo zejména utřídit pozůstalost Jiřího Josefíka, uložit ji v archivu FR a odborně zhodnotit působení Jiřího Josefíka především v oblasti jeho restaurátorského působení. Ve spolupráci s muzeem v České Třebové bude připravena výstava o díle Jiřího Josefíka, která je plánována pro rok 2020 ke stému výročí narození.

 

 • Průzkum nástěnných maleb pomocí multispektrálních zobrazovacích technik (SGS_2019_015)

Období: 2019

Řešitelé: David Svoboda, Jan Vojtěchovský

Náplň projektu: Předmětem zkoumání bylo téma průzkumu nástěnných maleb pomocí tzv. multispektrální fotografie, zahrnující snímky v IR, VIS a UV oblastech elektromagnetického záření, rovněž také za použití tzv. „falešných barev“, kdy jsou některé z kanálů viditelného světla ve formátu RGB nahrazovány právě snímky pořízenými v IR a UV oblasti. Tato metoda umožňuje určení některých materiálů s typickou odezvou v některých spektrech. Zkoumána tak měla být možnost focení pomocí běžného fotoaparátu s odstraněným vnitřním „cut-off“ filtrem. Tato úprava umožňuje snímání i v  UV a IR spektrech. Tyto oblasti jsou pro běžné fotoaparáty, právě vzhledem k přítomnosti zmíněného filtru, prakticky nezaznamenatelné. Focení takto upraveným fotoaparátem je finančně dostupnou náhradou jinak velmi drahých zařízení, což je příslibem možného rozšíření multispektrální fotografie do běžné průzkumové praxe. Důležitou částí práce je i definování podmínek a postupů vhodného pořízení a následného zpracování snímků pro získání jak jednotlivých snímků v UV, VIS i IR spektru, tak i získání snímků IR a UV falešných barev.

 

 • Vývoj univerzálního nástroje pro dokumentaci slepotiskové výzdoby knižních vazeb (SGS_2019_022)

Období: 2019

Řešitelé: Martina Zychová, Jiří Kmošek

Náplň projektu: Slepotisk patří k nejstarším a nejhojněji užívaným technikám při výzdobě knižních vazeb. Pro komparaci a následné zjišťování časového zařazení či lokace vazeb je důležitá dokumentace slepotisku. V rámci předloženého projektu byla řešena problematika dokumentace slepotiskové výzdoby usňových vazeb. Jedním z cílů předloženého projektu bylo vytvoření dokumentačního nástroje, umožňujícího dokumentaci a efektivní a objektivní porovnávání jednotlivých kolků/tlačítek s využitím kombinace technik frotáže, digitální fotografie a 3D skenování. Pomocí nově vytvořeného dokumentačního nástroje byla provedena dokumentace vybraných knižních vazeb se slepotiskovou výzdobou. Z vytvořené dokumentace je zpracován katalog otisků jednotlivých pracovních nástrojů (kolků, tlačítek, filet,…) z gotických vazeb fondu piaristické knihovny a jejich popis včetně zaznamenání kompozic.

Na základě proběhlé série experimentů, využívající kombinaci technik frotážování, digitální fotografie v různých intenzitách a režimech nasvícení a následného digitálního zpracování výsledných snímků, byl zhotoven nástroj efektivní dokumentace slepotiskové výzdoby knižních vazeb. Princip tohoto nástroje je založen na vzájemném prolnutí dvou různých fotogrammetricky normalizovaných digitálních snímků v různých intenzitách, získaných digitální fotografií a skenováním frotážové kresby. Otestovaný funkční nástroj umožňuje zachytit nejjemnější detaily slepotiskové výzdoby a v reálném měřítku vzájemně mezi sebou porovnávat různé druhy otisků. Vytvořený dokumentační nástroj nebyl z časových důvodů dosud aplikován na plošnou dokumentaci gotických knižních vazeb a vytvoření katalogu otisků jednotlivých pracovních nástrojů z gotických vazeb fondu piaristické knihovny v Litomyšli. Tento cíl bude splněn v první polovině roku 2020.

Předběžné výsledky z řešeného projektu byly publikovány v diplomové práci MgA. Martiny Zychové - Slepotisková výzdoba knižních vazeb Vývoj techniky, terminologie a metod dokumentace, úspěšně obhájené v roce 2019.

 

 

Tuzemské projekty probíhající

 

Tuzemské projekty ukončené

 

Zahraniční projekty ukončené

 

 


 

Projekty NAKI

 

Rozšířit fotografii: 
false