Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost FR

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit fakulty. Je reprezentována zejména řešením získaných projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni a spoluprací s externími pracovišti a aplikační sférou. Tvůrčí činnost zahrnuje výtvarně zaměřené aktivity např. pořádání nebo účast pracovníků a studentů fakulty na výstavách a podobných akcích a také sem lze zařadit všechny restaurátorské zásahy realizované v rámci výuky nebo doplňkové činnosti. Mezi významné restaurátorské práce prováděné v roce 2019 patří:

 

v Ateliéru restaurování kamene

Dokončení restaurování barokního morového sloupu v Kutné Hoře (památka UNESCO);

Restaurováni sádrových modelů významného sochaře přelomu 19 a 20. stol. Stanislava Suchardy (model k palackému pomníku a jiné) a jejich prezentace na výstavě v Národní galerii (Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces);

Restaurování barokních soch ze zámku v Uherčicích;

Restaurování barokních soch (autor J. F. Pacák) z ohradní zdi SZ Litomyšl (památka UNESCO);

Restaurování soch ze zahrady zámku Konopiště;

Restaurování polychromovaného štukového renesančního epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Rudolci;

Restaurování štukové výzdoby císařského sálu v Bučovicích (vzorové restaurování);

Konzervace neolitické dřevěné studny objevené při archeologickém průzkumu u Ostrova na Chrudimsku (ve spolupráci s Katedrou chemické technologie FR a VŠCHT Praha).

 

 

v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Anny na zámku v Budišově (okres Třebíč);

Restaurování části nástěnných maleb na jihovýchodní stěně prostoru zvaného „Soudnice“ na zámku Jindřichův Hradec;

Restaurování části iluzivní nástěnné malby v interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově-Olivětíně;

Restaurování nástěnných maleb ve výklenku jižní stěny a na středovém pilíři tzv. očistcové kaple v budově bývalé piaristické koleje v Litomyšli;

Vstupní restaurátorský průzkum sgrafitové výzdoby na průčelní fasádě měšťanského domu v Opočně, Trčkově nám. č. p. 15;

Restaurování malovaných mřížek gotického sanktuária z kostela sv. Mikuláše ve Znojmě.

 

 

v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Komplexní restaurování starého tisku Melantrichova bible z roku 1577;

Komplexní restaurování starého tisku: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský, Jan František;

Komplexní restaurování starého tisku Melantrichova bible z roku 1549;

Komplexní restaurování konvolutu starých tisků: Postilla z roku 1667, Postilla z roku 1668;

Komplexní restaurování Kronika Česká V. H. z Libočan z roku 1695;

Restaurování fragmentů pergamenové Tóry ze sbírek Moravské zemské knihovny;

Slepotisková výzdoba knižních vazeb Vývoj techniky, terminologie a metod dokumentace.

 

 

v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru

Restaurování souboru důlních plánů na transparentních papírech ze SOA Litoměřice;
Restaurování 13. a 14. zastavení křížové cesty z kapitulního kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli od Josefa Ceregettiho – olejomalba na plátně;

Restaurování části křížové cesty z kaple sv. Václava na Gajeru – I. etapa;

Restaurování olejomalby na plátně z kaple sv. Václava na Gajeru;

Restaurování části křížové cesty z kaple Panny Marie v Roku u Sušice – I. etapa;

Restaurování dvou portrétů od Vratislava Nechleby ze sbírek GASK Kutná Hora;

Restaurování čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou;

Restaurování oboustranného obrazu sv. Jiří na plátně/sv. Alois Gonzaga na papíru z farnosti Vizovice;

Restaurování dvou čínských svitků ze soukromé sbírky.

 

Výzkumné projekty FR 2021

 

Probíhající

Poskytovatel podpory: MK ČR / Program NAKI II

Název projektu česky:  Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Název projektu anglicky: Rennaisance and Mannerist stucco work on Czech and Moravian territory

 Datum zahájení: 01.03.2018

Datum ukončení: 31.12.2022

Uchazeč/příjemce-koordinátor (hlavní řešitel): Univerzita Pardubice/ odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Petr Fidler

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Univerzita Palackého v Olomouci / odpovědný řešitel: Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Národní památkový ústav / odpovědný řešitel: Ing. Petr Kuneš, Ph.D.

Odkaz na webové stránky projektu: https://stuky.upce.cz/

 

Název projektu česky:  Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet

Název projektu anglicky: Memory of Graveyards: Exploration and Documentation for Sustainable Care for the Sepulchral Monuments in the former Sudetenland

Datum zahájení: 01.03.2020

Datum ukončení: 31.12.2022

Uchazeč/příjemce-koordinátor (hlavní řešitel): Univerzita Pardubice/ odpovědný řešitel: Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Západočeská univerzita v Plzni / odpovědný řešitel: PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Technická univerzita v Liberci / odpovědný řešitel: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

 

 

Název projektu česky:  Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba knižních vazeb

Název projektu anglicky: Blind witnesses: Blind tooling decoration on bookbindings.

Datum zahájení: 01.03.2020

Datum ukončení: 31.12.2022

Uchazeč/příjemce-koordinátor (hlavní řešitel): Univerzita Pardubice/ odpovědný řešitel: Mgr. BcA. Radomír Slovik

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Severočeské muzeum v Liberci / odpovědný řešitel: Mgr. Petra Šťovíčková

Poskytovatel podpory: GAČR

Název projektu česky:  Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí

Název projektu anglicky: Baroque Ceiling Painting between Theory and Praxis

Datum zahájení 01.01.2021

Datum ukončení: 31.12.2023

Navrhovatel: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. / odpovědný řešitel: PhDr. Martin Mádl Ph.D.

Spolunavrhovatel 1: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta / odpovědný řešitel: Mgr. Michaela Šeferisová Loudová Ph.D.

Spolunavrhovatel 2: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování / odpovědný řešitel: Mgr. art. Jan Vojtěchovský Ph.D.

 

 

Poskytovatel podpory: EU / Program: ERASMUS +

Název projektu česky:  Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví

Název projektu anglicky: International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation

Datum zahájení 01.12.2019

Datum ukončení: 31.05.2022

Uchazeč/příjemce-koordinátor (hlavní řešitel): Academia Istropolitana Nova, Slovakia/ odpovědný řešitel: Mgr. Lucia Gembešová

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Forderung der Baudenkmalpflege Verein, Austria/ odpovědný řešitel: Prof. Dr. Johannes Weber

Uchazeč/příjemce (spoluřešitel): Univerzita Pardubice / odpovědný řešitel: Ing. Karol Bayer

 

Interní grantová agentura

V rámci Studentské grantové soutěže Fakulty restaurování jsou v roce 2021 realizovány následující projekty:

 

POPIS PROJEKTU Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice 2020/2021

Název projektu: Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení

Žadatel/řešitel: Ing. Karol Bayer

Členové řešitelského týmu: BcA. Marek Laška

Doba realizace: 02/2020 – 12/2021

 

 

POPIS PROJEKTU Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice 2021

Název projektu: Zkoumání aplikovatelnosti inhibitorů koroze na železobetonové předměty umělecko-řemeslné povahy

Žadatel/řešitel: MgA. Petr Rejman

Členové řešitelského týmu: BcA. Vít Šaffer

Doba realizace: 02/2021 – 12/202

 

POPIS PROJEKTU Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice 2021

Název projektu: Myšlenková cesta od návrhu k realizaci. Umělecká knižní vazba Alexandra Bydžovského a mistrů knihařů z přelomu 19. a 20. století.

Žadatel/řešitel: MgA. Ivan Kopáčik

Řešitelský tým: BcA. Ondřej Zikl

Doba realizace: 2021

 

 

POPIS PROJEKTU Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice 2021

Název projektu: Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století

Žadatel/řešitel: Ing. Renata Tišlová, Ph.D.

Členové řešitelského týmu: BcA. Jakub Balcar (student Mgr. stupně, 5. ročník, AK, FR, UPa), Ing Alena Hurtová

 Doba realizace: 02/2021 – 12/2022

 

Tuzemské projekty probíhající

 

Tuzemské projekty ukončené

 

Zahraniční projekty ukončené

 

 


 

Projekty NAKI

 

Rozšířit fotografii: 
false