Publikační činnost na Fakultě restaurování - prodej knih

Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešit problematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálům sochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Quo vadis, cultural heritage preservation, was the title of the event organized by the University of Pardubice, Faculty of Restoration in cooperation with Arte-fakt, an association for cultural heritage preservation, in November 2018, in Litomyšl, the Czech Republic. This international conference was held on the occasion of the 25th anniversary of the teaching of restoration in Litomyšl. This anniversary is of the most importance for us because a quarter of a century ago the school of restoration was founded in Litomyšl, the school which, through the years of a dynamic development, became a respected and well established institution - the Faculty of Restoration - active in the field of conservation - restoration, research and education. The past quarter-century has been characterized by the rapid development of the field of conservation - restoration as a whole, not only in Litomyšl and the Czech Republic, but also all over the world. Restoration has become more closely interconnected with other areas of human activity, such as technical branches, humanities or science. The main motif, as well as the aim of the conference, was to promote such development and current trends in the field of cultural heritage preservation.

Fakulta restaurování ve spolupráci se sdružením pro památkovou péči Arte-fakt uspořádala v Litomyšli v listopadu 2008 konferenci s názvem Quo vadis, cultural heritage preservation. Mezinárodní konference se konala u příležitosti 25. výročí výuky restaurování v Litomyšli. Toto výročí je pro nás velmi důležité – připomíná, že před čtvrtstoletím byla v Litomyšli založena škola restaurování, která se v průběhu let svého dynamického růstu stala uznávanou a stabilní institucí. Fakulta restaurování je aktivní v oblastech konzervování a restaurování, výzkumu i vzdělávání. Obor konzervování a restaurování zaznamenal v posledních 25 letech rychlý rozvoj nejen v Litomyšli a v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Došlo k užšímu propojení restaurování s dalšími obory lidské činnosti, jako jsou technické obory, humanitní nebo přírodní vědy.  Hlavním tématem a zároveň cílem konference bylo podpořit tento vývoj a propagovat současné trendy v oblasti péče o kulturní dědictví. 

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Mezioborová monografie se primárně zabývá renesančními štukaturami telčského zámku, a to dekoracemi kleneb kaple sv. Jiří Starého stavení, tzv. Zachariášova pokoje a kaple Všech svatých v Jižním paláci, nikou s Adamem a Evou v arkádě nádvoří, císařským erbem Maxmiliána II. v loubí Horní zahrady a Plutonovým spřežením na zahradní fasádě Starého stavení. Katalogovým heslům zahrnujícím uměnovědnou, restaurátorskou a technologickou analýzu předcházejí rozsáhlé syntetizující kapitoly o štukaturách v římské antice a v evropském umění 16. století, ale též o teoreticko-terminologických východiscích ve vazbě na architektonické traktáty a charakteristiku použitých materiálů. V závěru knihy je podrobněji analyzován recentní restaurátorský zásah na reliéfu Plutonova spřežení, včetně rozboru užití materiálových kopií v technice "bílého římského štuku".

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Druhé vydání knihy Výtvarná anatomie vydané u příležitosti 15. výročí vzniku Fakulty restaurování v Litomyšli představuje veřejnosti umělecký pohled na fenomén lidského těla. Je výsledkem výzkumu opřeného o přímé pozorování lidské stavby. Autor získal své znalosti o plasticitě a mechanice lidského těla pětiletým studiem na pitevně Anatomického ústavu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ilustrace představené v knize podrobně popisují kostru a přesné rozložení svalových hmot. Jedna ze samostatných kapitol knihy se do detailů zabývá mechanikou vytváření mimických výrazů, počínaje popisem jednotlivých mimických svalů a kresebným znázorněním základních výrazů, které způsobují a konče předvedením výrazů složených působených komplexem několika mimických svalů. V kapitole Historie anatomie se může čtenář seznámit se vznikem a vývojem této vědní disciplíny a jejím vlivem na kulturu prostřednictvím obeznámených umělců. Kapitola je doplněna obrazovým materiálem ilustrující autorův pohled na problematiku plastické anatomie. Kniha je převážně určena pro výtvarníky a studenty výtvarných škol, kteří projevují hlubší zájem o lidské tělo. Nabízí pohled do stavby těla prostřednictvím podrobných kresebných ilustrací sledujících postup od jednoduchého ke složitějším skutečnostem. Kniha je obohacena úvodním slovem emeritního rektora AVU, Doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka CSc., který této práci udělil roku 2013 (první vydání) cenu rektora AVU. Autor knihy Radek Petříček nyní přednáší plastickou anatomii na několika českých uměleckých univerzitách. Grafickou úpravu knihy provedl MgA. Dušan Wolf. Do knihy jsou vloženy dva složené oboustranné plakáty.

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Kniha sleduje umění ve veřejném prostoru v socialistickém období. Úvodní syntetické kapitoly mají celorepublikový přesah - věnují se dokumentaci umění ve veřejném prostoru, politické kontrole, systému financování a schvalování děl a jejich současné ochraně. Další texty se soustředí na jednotlivé regiony, významná umělecká centra a osobnosti. Katalogová část s fotografiemi vybraných děl obsahuje 505 hesel rozdělených podle současných krajů. Publikace je opatřena bibliografií a jmenným rejstříkem usnadňujícím vyhledávání.

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene - kutnohorskému vápenci - má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Vizuální kultura současnosti je přesycena sexem do té míry, že hambaté obrázky pro jejich všudypřítomnost skoro přestáváme vnímat. Člověk dneška je otrlý a jen tak něco ho nepřekvapí. Nad jistými díly výtvarného umění dob dávno minulých však přeci občas strne údivem. V pravěkých malbách na stěnách jeskyní, na egyptských papyrech, v antickém malířství i sochařství, na zdech středověkých chrámů i mezi uměleckými díly renesance totiž najdeme bezpočet motivů tak explicitně erotických, až se tají dech. Tato kniha vás s některými z nich a jejich interpretacemi seznámí.

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Čtvrt století výuky restaurování v Litomyšli. 1993 - 2018. Historie I/II

Odkaz na zakoupení kníhy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

 

Čtvrt století výuky restaurování v Litomyšli. 1993 - 2018. Almanach II/II

Odkaz na zakoupení knihy: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

Rozšířit fotografii: 
false