Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Období: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022

 

Řešitel: prof. PhDr. Petr Fidler

 

Další partneři projektu: Národní památkový ústav, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Hlavním cílem projektu je detailně zpracovat téma renesančního a manýristického štukatérství v období do roku 1620 na našem území,

které je v současnosti v rámci ochrany i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Cílem je zpracovat danou problematiku ve

všech aspektech formou mezioborového výzkumu založeném na spolupráci historických oborů, památkářů a restaurátorů s podporou 

přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR bude východiskem pro syntetické zpracování

uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství nejen na našem území, ale i pro jeho zařazení do středoevropského kontextu.

Informace získané analýzou pramenů, starších restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů napomohou při zmapování

historických oprav a zásahů.

 

https://stuky.upce.cz/

Rozšířit fotografii: 
false