Bakalářský studijní program

Přihlášky ke studiu

Forma přihlášky:

1. Elektronicky

E-přihláška je zveřejněna na adrese https://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Vytištěnou e-přihlášku doručte se všemi níže uvedenými přílohami na Fakultu restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl 570 01 nejpozději do 19. 5. 2017.

2. Písemně (tiskopis SEVT) na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“

Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

Přihlášku doručte se všemi níže uvedenými přílohami na Fakultu restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl 570 01 nejpozději do 19. 5. 2017.

U obou typů přihlášek je třeba platbu poukázat na účet:

Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10

Komerční banka: č. ú.:     37030561/0100

variabilní symbol:              2920

konstantní symbol:           308 pro bezhotovostní převod

379 pro složenku

specifický symbol:             oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku

rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku

převodová pošta:              Pardubice 530 02

Termín uzávěrky přihlášek: 19. 5. 2017

Každá přihláška do bakalářského studijního programu musí obsahovat:

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • doklad o zaplacení administrativního poplatku
  • strukturovaný životopis
  • čestné prohlášení, viz Příloha č. 1 Směrnice č. 1/2016

V případě, že jste studentem 4. ročníku střední školy, doložíte potvrzení o předpokládaném termínu konání maturitní zkoušky, které vydá příslušná střední škola. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení doložíte bezprostředně po jeho získání. Bez dokladu o ukončení středoškolského studia nemůže být přijatý uchazeč zapsán ke studiu.

Termín odevzdání domácích prací: 20. 6. 2017 při prezenci před začátkem přijímacích zkoušek.

Domácí práce se předkládají v následujícím doporučeném rozsahu:

Pro studijní obor Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů:

studie hlavy (modelovaná) 2–5 ks, studie hlavy (kresba) 5-10 ks, studie figury (kresba) 5-10 ks, případně ukázky z další tvorby uchazeče. Domácí práce by měly být předány formou kvalitní fotodokumentace, případně ve fyzické podobě (alespoň jedna studie hlavy by měla být ve fyzické podobě). Dokumentaci domácích prací lze po předchozí dohodě s vyučujícími v ateliéru dodat i v elektronické podobě.

Pro studijní obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita:

realistické studijní kresby portrétu podle živého modelu (min. 5 ks); realistické studijní kresby figury podle živého modelu v životní velikosti (min. 5 ks); perspektivní kresby -  studie základních geometrických těles, zátiší, či architektury (min. 5 ks); barevné studie ve vodorozpustných technikách (akvarel, tempera, 5 ks, z toho alespoň 2 ks ve formátu A2 a větší); kopie kreseb, akvarelů, či kvašů respektující původní techniku (min. 2 ks). Z výše uvedených prací alespoň 10 musí být dodáno ve fyzické podobě, ostatní mohou být dodány v elektronické podobě na CD, či DVD.

Pro studijní obor Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů:

kopie středověké miniatury zhotovené pomocí akvarelových barev (min. 3 ks, formát min. A6) s přiložením předloh pro vyhotovení kopie; kopie středověkého psaného textu (min. 3 ks, formát min. A5) s přiložením předloh pro vyhotovení kopie; kresba hlavy podle živého modelu (min. 4 ks, formát min. A3); kresba zátiší (min. 4 ks, formát min. A3); libovolná práce (grafika, malba, knižní vazba apod.). Domácí práce budou dodány v minimálním požadovaném množství ve fyzické podobě, ostatní ve formě kvalitní fotodokumentace.

Pro studijní obor Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech:

malované zátiší na papíru (min. 3 ks formátu A2), malovaná krajina na papíru (min. 3 ks formátu A3 - A2), kresba portrét (půl figura formátu A1, min. 3 ks), kresba figura (min. 3 ks formátu A1 a více), kresebná kopie (min. 2 ks libovolného formátu), kopie malby na papíru (min. 2 ks libovolného formátu). Ostatní nebo další práce mohou být dodány také formou portfolia.

S případnými otázkami a nejasnostmi se prosím obracejte na vedoucího příslušného ateliéru:

Ateliér restaurování kamene

Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Mgr. et BcA. Radomír Slovik, e-mail: radomir.slovik@upce.cz

Ateliér uměleckých děl na papíru

Josef Čoban, akad. mal., e-mail: josef.coban@upce.cz

Přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek: 20. – 22. 6. 2017; prezence a registrace od 8:00 do 9:00

Organizace zkoušek:

  1. část – písemný test a hodnocení domácích prací
  2. část – talentová zkouška a motivační pohovor

Obsah zkoušek:

domácí práce (doporučený rozsah viz výše);

přijímací test s výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř možností bude složený z následujících části: 1. Základy dějin umění (10 otázek), 2. Základy chemie (10 otázek), 3. Všeobecný kulturněhistorický rozhled (10 otázek), 4. Všeobecné studijní předpoklady (10 otázek);

talentová zkouška bude zaměřena na ověření míry uměleckého citu a výtvarného potenciálu uchazeče. V průběhu talentové zkoušky má uchazeč prokázat zvládnutí umělecko-řemeslných základů pro zvolený obor studia;

motivační pohovor s uchazečem má prokázat všeobecnou kulturní orientaci, orientaci v oblasti výtvarné kultury, základní orientaci ve zvoleném oboru, motivaci a předpoklady ke studiu v oboru restaurování.

Podrobné informace o přijímacím řízení pro bakalářské studijní obory 2017/2018  jsou k dispozici v aktuální Směrnici č. 1/2016 Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského programu Výtvarná umění pro akademický rok 2017/2018 (přijímání studentů do prvních ročníků).

Vyrozumění o přijetí

Vyrozumění o přijetí zašle fakulta uchazeči do 30 dnů od vykonání přijímací zkoušky.

Přezkumné řízení

Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.