Ukončené významné projekty

Ukončené

Mezi významné projekty s podílem výzkumu při jejich realizaci patří následující:

  • NAKI – Stopy tvorby - Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR.

Období: 03/2016 – 12/2019

Náplň projektu: Cílem projektu je průzkum stavu, poškození a následně vývoj a odzkoušení konzervačních a restaurátorských technologií využitelných pro záchranu uměleckých a umělecko-řemeslných sochařských děl, skic a modelů zhotovených na bázi sádrových pojiv s využitím fondu sochařských děl Stanislava Suchardy (1866 - 1916).

Na přelomu 19. a 20. st. se formovala česká identita a konstituovaly se ideály československého státu. Důležitými symboly národní emancipace a české státnosti byly pomníky a programová výzdoba oficiálních budov. Původní sochařské skici a alternativní modely dokumentují vznik těchto děl, z nichž mnohá posléze zanikla.

Přes svou uměleckou hodnotu a nesporný význam se sádrová díla dosud nestala předmětem systematického výzkumu umožňujícího stanovit optimální metodiku odborné péče. Téma není dostatečně zpracováno v české ani v zahraniční literatuře. Vzhledem k citlivosti materiálu je značná část sádrových modelů vystavena riziku vážného poškození či zániku. 

Bude realizován průzkum, identifikace a dokumentace souboru 575 Suchardových sádrových děl – unikátního uměleckou hodnotou, tematickou i technologickou rozmanitostí. Těžiště aplikovaného výzkumu bude ležet v testování tradičních a ve vývoji nových materiálů a technologií a optimalizaci procesu restaurování a konzervaci movitých památek ze sádry. Cílem bude stanovit limity užití jednotlivých postupů a technologií, případně určit vhodný způsob aplikace a následně nastavit optimální režim uložení restaurovaných děl.

Získané poznatky budou průběžně sdíleny s odbornou i širší veřejností formou workshopů a výukových programů. V rámci mezioborového i nadregionálního dialogu budou prezentována témata významu sochařské tvorby pro formování národní kulturní identity, problematiky restaurování a péče o sádrová sochařská díla. Závěrečná výstava bude prezentovat Suchardova díla v kontextu národního étosu přelomu 19. a 20. st. a optimální metodiku restaurování a péče o sochařská díla ze sádry.

Odkaz na webové stránky: https://www.stopytvorby.cz/

  • NAKI – České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování  

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2016 – 12/2019

Náplň projektu: Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Projekt se věnuje exteriérovým dílům – sochám, reliéfům svázaným s architekturou i dílům různých nástěnných technik (mozaika, sgrafito). Tato patří mezi nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví. Naprostá většina z nich není prohlášena za nemovité kulturní památky. Komplikací při prohlašování je často nedostatek informací o vlastnictví objektů, autorství, dataci, výtvarných kvalitách či autenticitě zachování děl. Hlavním z cílů je proto vytvoření odborné mapy s informacemi ověřenými v dobových písemných pramenech (zápisy komise ČFVU pro spolupráci výtvarníka s architektem). Ta bude přehledným způsobem zpřístupňovat co nejúplnější data o vzniku děl a díky terénnímu průzkumu také o jejich aktuálním stavu. Finálním cílem topografické části projektu bude identifikovat a doporučit další ochraně především díla vyšší kvalitativní úrovně (často od uznávaných umělců a vysoké materiální hodnoty). Budou prezentována i široké veřejnosti v mediálním prostoru.

Pro zhotovení exteriérových realizací se používala celá řada dosud neuplatňovaných materiálů a technik. Proto je důležitou součástí projektu materiálový výzkum a vytvoření pracovních postupů preventivní údržby a ochrany objektů z různých „moderních“ materiálů (beton, cementové sgrafito, laminát). Budou vyvíjeny efektivní metody nedestruktivního a minimálně destruktivního průzkumu objektů in situ. Na modelových příkladech budou aplikovány konzervační a restaurátorské zásahy vedoucí k vytvoření památkových postupů a metodik pro vybrané druhy materiálů.

odkaz na webové stránky projektu: https://www.sochyamesta.cz/

  • NAKI – Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace  

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2016 – 12/2020

Náplň projektu: Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s globálním cílem č. 2 (Kulturní dědictví) programu NAKI II, a to specifickými cíli 2.1, 2.2 i 2.3, neboť budou vyvinuty nástroje pro ochranu, identifikaci a prezentaci kulturního dědictví benediktinského řádu na území České republiky, představovaného konkrétně kláštery v Broumově a v Rajhradě. Pozornost je zaměřena na knihovny obou klášterů, a to jak na samotné knižní fondy, tak také na prostory a vybavení knihoven. Budou vyvinuty: 1. památkový postup pro ochranu a péči o knihovní fondy klášterních knihoven, 2. metodika péče o prostory a vybavení interiérových barokních knihoven, kterýmižto jsou obě výše uvedené knihovny adekvátními reprezentanty. Specifickým výstupem pro prezentaci bude databáze typografických prvků knižního bloku a speciální software k jejímu užívání, které vytvoří platformu pro další editační, analytickou a komparační práci s materiálem.

Kulturní dědictví obou řádových domů bude prezentováno laické i odborné veřejnosti formou zpřístupnění bohatých fondů (knihovních, archivních) a dalších prezentačních aktivit: výstavy, video dokumentu, odborných knih, studií ve sbornících a recenzovaných časopisech. Zároveň budou podniknuty kroky pro záchranu knižního kulturního dědictví zejména broumovského kláštera, restaurovány budou nejvzácnější a nejohroženější knihy. Skladba fondů bude prezentována formou uživatelsky příjemných specializovaných map.

  • NAKI – Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene   

projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR

Období: 03/2016 – 12/2020

Náplň projektu: Cíle projektu lze rozdělit do dvou hlavních částí. První je shromáždění informací o výskytu, typu a současném realizací specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky, nástěnné mozaiky, která měla v českém období od 30. do 80. let 20. stol. významné postavení. Protože však byla v 2. pol. 20. stol. spojena s propagací tehdejšího režimu, byla po roce 1989 považována za přežitou a zneváženou. Přes předsudky vůči této technice je nutné konstatovat, že v ní bylo vytvořeno mnoho výtvarně kvalitních realizací od dnes velmi uznávaných umělců. I proto začíná ve společnosti zájem o tato díla opět vzrůstat. Se vzrůstajícím zájmem vzrůstá i potřeba hledání vhodných postupů oprav a restaurování mozaik z daného období. Z důvodu velmi malého počtu restaurátorů zabývající se tímto odvětvím a nedostatkem zkušeností i cílených studií dané problematiky je kvalita restaurátorských zákroků v současnosti značně rozkolísaná. Proto je druhým cílem zkoumat a odzkoušet restaurátorské postupy a přístupy, které by vedly ke zvýšení standardu kvality restaurátorských prací. Certifikované památkové postupy, které jsou výstupem tohoto projektu, mohou posloužit jak restaurátorům, tak i pracovníků památkové péče.

Jednotlivé cíle spojené s plánovanými výstupy projektu lze definovat následovně:

1) vypracování mapy výskytu exteriérových kamenných a keramických mozaik na území České republiky.

Dílčími cíli jsou:

-        dokumentace jednotlivých mozaik

-        shromáždění informací a popis jednotlivých mozaik

-        vytipování mozaik vhodných pro restaurování

2) vypracování památkových postupů pro restaurování různých typů nástěnných mozaik

Dílčími cíli jsou:

-        definice restaurátorských postupů a přístupů

-        odzkoušení a ověření vhodných materiálů a postupů pro restaurování mozaik

-        provedení restaurátorských zásahů, které ověří vybrané materiály a postupy

Odkaz na webové stránky projektu: https://ceskemozaiky.cz

  • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu – Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století  

projekt v rámci Programu FV - TRIO (2016-2021)

Období: 01/01/2018 – 31/12/2020

Náplň projektu: Cílem projektu je vývoj a testování nových doplňovacích materiálů pro obnovu betonových a kamenných podkladů objektů architektury 20. století, jež má být alternativou k v současné době používaným materiálům na cementové bázi a náhradou za nové, ekonomicky i energeticky úspornější materiály. Výzkum a vývoj lze začlenit do oblasti pokročilých materiálů. Hlavní vyvíjené a testované doplňovací materiály jsou na bázi geopolymerních pojiv s různými typy plniv.   Součástí projektu je návrh kritérií pro hodnocení kompatibility doplňovacího materiálu pro vybraný podklad a také odzkoušení a optimalizace postupů pro vhodnou aplikaci vyvíjených doplňovacích materiálů. Hlavními výsledky projektu budou funkční vzorky (Fuzit) a užitné vzory (Gfunk) doplňovacích materiálů na bázi geopolymerních pojiv.

  • ESF / MŠMT – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice (MEMO)

Celouniverzitní projekt OP VVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008008)

Období: 01/01/2018 – 30/06/2020

Náplň projektu: Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Univerzitě Pardubice. Hlavním cílem je rozvoj UPa posílením lidských zdrojů ve výzkumu. V rámci projektu byla do výzkumných činností FR zapojená Brigitta Maria Kürtösi DLA, Hungarian University of Fine Arts, Budapest. Spolupráce ve výzkumu byla zaměřena na studium technik, materiálů, poškození a vývoj konzervačních technik pro mozaiky 20. století. 

Rozšířit fotografii: 
false