Národní kulturní identita 2011 - 2015

„Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“ – projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR, spoluřešitel projektu - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

 

Hlavním cílem řešení projektu je vytvoření metodiky přírodovědných/exaktních průzkumů, které je nutné provést před zahájením optimální opravy, renovace, rekonstrukce či restaurace památkového objektu nebo artefaktu z anorganických porézních materiálů. Projekt dílčím způsobem naplňuje tematické priority těchto programových výzev NAKI.

 

Podstatou projektu je vytvoření metodického postupu pro restaurátora (projektanta) před zahájením vlastních prací na konkrétním památkově chráněném objektu nebo jeho části. Zejména se jedná o stanovení kritérií pro výběr základních materiálových a technologických požadavků a podmínek opravy památky, tj. historického objektu, jeho architektonické části nebo např. kamenné sochy. Nedílnou součástí je vytvoření metodiky pro výběr vhodného konsolidačního, ochranného nebo opravného materiálu a postupu pro restaurování, opravu či rekonstrukci, přičemž je kladen důraz na kompatibilitu a reverzibilitu zásahu. Kompatibilita materiálů je chápána v celé své šíři, do které patří zejména mechanické, teplotně dilatační, teplotně vlhkostní, difúzně-transportní, chemické a estetické vlastnosti materiálů. Součástí projektu i metodik je vytvoření softwarové podpory, umožňující uživateli - projektantovi nebo vlastníkovi historicky cenného objektu - zhodnotit varianty životnosti a nákladovosti alternativních památkových postupů.

 

Odkaz na webové stránky projektu