Národní kulturní identita 2012 - 2015

„Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály“ - projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR, hlavním řešitele a příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze, FR Upa byla spoluřešitelem.

Hlavním cílem řešení projektu bylo vytvoření metodiky přírodovědných/exaktních průzkumů, které je nutné provést před zahájením optimální opravy, renovace, rekonstrukce či restaurace památkového objektu nebo artefaktu z anorganických porézních materiálů. Projekt dílčím způsobem naplňuje tématické priority programu NAKI: 3.3 Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví, 3.4 Diagnostika poškozování a životnost objektů kulturního dědictví.

Podstata projektu: vytvoření metodického postupu pro restaurátora (projektanta) před zahájením vlastních prací na konkrétním památkově chráněném objektu nebo jeho části. Zejména se jedná o stanovení kritérií pro výběr základních materiálových a technologických požadavků a podmínek opravy památky, tj. historického objektu, jeho architektonické části nebo např. kamenné sochy. Nedílnou součástí je vytvoření metodiky pro výběr vhodného konsolidačního, ochranného nebo opravného materiálu a postupu pro restaurování, opravu či rekonstrukci, přičemž je kladen důraz na kompatibilitu a reverzibilitu zásahu. Kompatibilita materiálů je chápána v celé své šíři, do které patří zejména mechanické, teplotně dilatační, teplotně vlhkostní, difúzně-transportní, chemické a estetické vlastnosti materiálů. Součástí projektu i metodik je vytvoření softwarové podpory, umožňující uživateli - projektantovi nebo vlastníkovi historicky cenného objektu - zhodnotit varianty životnosti a nákladovosti alternativních památkových postupů.