Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance


STOPY TVORBY - Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století - Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry

Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program:Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Období realizace: 01.03.16 - 31.12.19
Pracoviště: Fakulta restaurování - Ateliér restaurování kamene
Hlavní řešitel: Ďoubal Jakub
Spoluřešitelé: Rejman Petr | Prokešová Markéta
Popis:
Cílem projektu je průzkum stavu, poškození a následně vývoj a odzkoušení konzervačních a restaurátorských technologií využitelných pro záchranu uměleckých a umělecko-řemeslných sochařských děl, skic a modelů zhotovených na bázi sádrových pojiv s využitím fondu sochařských děl Stanislava Suchardy (1866 - 1916). Na přelomu 19. a 20. st. se formovala česká identita a konstituovaly se ideály československého státu. Důležitými symboly národní emancipace a české státnosti byly pomníky a programová výzdoba oficiálních budov. Původní sochařské skici a alternativní modely dokumentují vznik těchto děl, z nichž mnohá posléze zanikla. Přes svou uměleckou hodnotu a nesporný význam se sádrová díla dosud nestala předmětem systematického výzkumu umožňujícího stanovit optimální metodiku odborné péče. Téma není dostatečně zpracováno v české ani v zahraniční literatuře. Vzhledem k citlivosti materiálu je značná část sádrových modelů vystavena riziku vážného poškození či zániku. Bude realizován průzkum, identifikace a dokumentace souboru 575 Suchardových sádrových děl - unikátního uměleckou hodnotou, tematickou i technologickou rozmanitostí. Těžiště aplikovaného výzkumu bude ležet v testování tradičních a ve vývoji nových materiálů a technologií a optimalizaci procesu restaurování a konzervaci movitých památek ze sádry. Cílem bude stanovit limity užití jednotlivých postupů a technologií, případně určit vhodný způsob aplikace a následně nastavit optimální režim uložení restaurovaných děl. Získané poznatky budou průběžně sdíleny s odbornou i širší veřejností formou workshopů a výukových programů. V rámci mezioborového i nadregionálního dialogu budou prezentována témata významu sochařské tvorby pro formování národní kulturní identity, problematiky restaurování a péče o sádrová sochařská díla. Závěrečná výstava bude prezentovat Suchardova díla v kontextu národního étosu přelomu 19. a 20. st. a optimální metodiku restaurování a péče o sochařská díla ze sádry.