Inovace a rozvoj technik restaurování kovových částí knižních vazeb

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Období realizace: 01/2018 - 12/2018
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Ateliér rest. papíru, kniž.vazby a dokum
Hlavní řešitel: Kopáčik Ivan
Spoluřešitelé:
Popis:
Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů se dlouhodobě potýká s nedostatečným vybavením a technickým řešením problematiky restaurování kovových součástí knižních vazeb. Dle výsledků posledních zkušeností z praxe oboru restaurování kovů a poslední diplomové práce studentky FR UPa zaměřené na testování metod čištění knižního kování vycházela metody čištění pomoci tryskání jako nejvhodnější. Bude se jednat o inovaci předmětu Techniky restaurování a konzervace papíru I-VI. Projekt spočívá v pořízení vybavení, které poskytne zázemí pro další tvůrčí a výzkumnou práci studentů v rámci závěrečných prací.