Vybavení pracoviště nedávno rozšířené specializace ? restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Období realizace: 01/2019 - 11/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Ateliér restaur.umělec.děl na papíru
Hlavní řešitel: Machačko Luboš
Spoluřešitelé:
Popis:
Cílem projektu je pokračovat ve vybavování pracoviště pro nedávno inovovaný studijní program Výtvarná umění. Pro výuku nedávno rozšířené specializace je třeba připravit pracoviště tak, aby bylo možno vyučovat zejména praktické uměleckořemeslné dovednosti, aby odpovídaly profilu absolventa, uvedenému v akreditaci. Letošním cílem je pořízení kvalitního osvětlovacího zařízení potřebného pro specializovanou etapu restaurátorského procesu ? retušování a estetické scelování poškozených maleb. Stávající ateliérové osvětlení je nutné rozšířit z důvodu úplného naplnění kapacity studentů magisterského studijního oboru. Od akademického roku 2015/2016 je na Fakultě restaurování vyučována nová restaurátorská materiálová specializace, a to restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce. Aby bylo možné tuto výuku provádět, je třeba zajistit též vybavení nově vznikajícího pracoviště, tak aby odpovídalo potřebám rozšiřující se výuky, a to v rámci předmětů Techniky restaurování pro příslušný semestr a specializaci. Jedná se o základní předmět tzv. ateliérové, praktické výuky, s největší časovou dotací.