Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba knižních vazeb.

Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Období realizace: 03/2020 - 12/2022
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Ateliér rest. papíru, kniž.vazby a dokum
Hlavní řešitel: Slovik Radomír
Spoluřešitelé:
Popis:
Cíle projektu jsou stanovené v souladu s globálním cílem č. 2: Kulturní dědictví programu NAKI II. Výstupy reagují na nezbytnou potřebu systematického výzkumu a evidence historických knižních vazeb jakožto doposud zanedbávané sféry knižní kultury českých zemí. 1. Databáze slepotiskové výzdoby renesančních vazeb bude sloužit k systematické vědecké evidenci knihvazačského nářadí určeného pro tzv. slepotisk (kolek, váleček, plotna). Teprve tato kritická evidence vytvoří řádné předpoklady k sestavení dějin knižní vazby a knižní kultury vůbec. Česká republika tak dožene padesátileté zpoždění za zahraničními aktivitami a pro budoucnost vytvoří východisko kontinuální evidence knižní výzdoby. 2. Specializovaná mapa knihvazačů a anonymních knihvazačských dílen z českých zemí 16. století poskytne informace o řemeslném zázemí, náboženském profilu, mentalitě a síle čtenářských komunit v regionech a na úrovni kulturně-politických center. Mapa bude elektronicky propojena s mapou tuzemských knihtiskařů, kterou toho času řeší NAKI DG16P02HO15 (2016?2020) Knihověda.cz. Oba přístupy k oběma mapám (dílčí i společný) zajistí vnímání knižní kultury jako interdisciplinární záležitosti mnohem autentičtěji než doposud. 3. Certifikovaná metodika slepotiskové výzdoby vazeb vyřeší problém se současným neunifikovaným popisem slepotiskové výzdoby knih. Vedle stanovení postupu při popisu a dokumentaci samotné výzdoby vazeb, nabídne sjednocenou česko-německou terminologii, která se promítne do zkvalitnění retrospektivní národní bibliografie i do konstituování specifické badatelské profese, která v ČR nejméně 50 let chybí. 4. Výstava s kritickým katalogem přiblíží laickému publiku technologické a uměnovědné zázemí historické knižní vazby jakož i její místo ve vývoji čtenářství a intelektualizace celé společnosti. Zvláštní pozornost bude věnována prof. dr. Bohumilu Nuskovi, CSc., jehož obtahy (frotážemi) knihvazačského nářadí bude databáze naplněna.