Syntéza TiO2 nanotrubicových vrstev o velké ploše pro efektivní fotokatalytickou degradaci polutantů v plynné fázi a virů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Období realizace: 01/2021 - 12/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - CEMNAT
Hlavní řešitel: Macák Jan
Spoluřešitelé: Motola Martin | Sopha Hanna Ingrid
Popis:
Projekt se zabývá syntézou anodických TiO2 nanotrubicových vrstev (TNTs) o velkých plochách a jejích následnou modifikací s cílem dále vylepšit jejich fotoelektrochemickou odezvu. Pro pochopení vztahu mezi strukturou a vlastnostmi budou s TNTs provedeny testy na fotokatalytický rozklad organických polutantů a virů. Předmětem projektu je: i) vývoj anodizačních protokolů, které umožní syntézu TNTs na velkých plochách (?50 cm2) s možností řídit rozměry nanotrubic, ii) využití vyvinutých trubic pro fotokatalytický rozklad těkavých organických látek (např. toluenu, acetaldehydu) a virů. Pro rozšíření odezvy TNTs v širším solárním spektru (včetně viditelné složky), budou TNTs modifikovány sekundárními materiály pomocí depozice atomárních vrstev (pro pokrytí tenkými vrstvami) a pomocí hydrotermální syntézy (pro dekorování TNTs nanočásticemi). Hlavní motivací projektu je potřeba syntézy TNTs na větších plochách, což je doposud nemožné, a jedná se tedy o velkou výzvu. Výstupy projektu přiblíží TNTs k reálným aplikacím.