Publikace detail

Restaurování betonové sochy
Autoři: Červinka Josef | Říhová Vladislava
Rok: 2020
Druh publikace: certifikované metodiky a postupy
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Restaurování betonové sochy Současné domácí i zahraniční bádání věnuje problematice sanace betonu velkou pozornost, většinou je však zaměřena na architektonická díla a jejich povrchy. Soustředěný výzkum věnovaný konzervačním a restaurátorským metodám drobnějších sochařských děl z betonu je ojedinělý. Cílem předloženého památkového postupu bylo ověřit na referenčním zá¬sahu (socha Hudebník Aloise Šutery z roku 1965 ze hřbitova v Přerově) způsob opravy betonové sochy, který by splňoval v maximální možné míře podmínky pro sanaci betonových konstrukcí a zároveň byl proveden v in-tencích restaurátorských zásahů ob¬vyklých na památkově chráněných so¬chách z anorganických materiálů. Při restaurování této sochy byla použita inovativní technika úpravy povrchu so¬chy, která by do budoucna mohla být cestou k efektivní ochraně bez výraz¬ných estetických změn a setření stop dokládajících existenci díla v čase. Tato technika je na bázi minerálního nátěru, jehož cílem je zaplnění drob¬ných trhlin a větších pórů v povrchu sochy, aniž by byla setřena struktura povrchu umožňující čitelnost starších, z části snad autorských, doplňků. Beton; sochařská díla; restaurování; konzervování; minerální nátěr; umění ve veřejném prostoru; památkový postup
eng Restoration of concrete sculpture Much attention is paid in contemporary domestic and foreign research to the rehabilitation of concrete, but it is mostly focused on architectural works and their surfaces. Concentrated research into conservation and restoration strategies of smaller sculptural works is unique. The aim of the presented historic preservation procedure was to verify on a reference project (Alois Šutera’s sculpture Hudebník (Musician) from 1965 in Přerov cemetery) a method of the repair of a concrete sculpture that would fulfil as much as possible the conditions for the rehabilitation of concrete structures and was carried out in accordance with the restoration of sculptures of inorganic materials under preservation care. An innovative surface treatment technique has been used during the restoration of the sculpture, which might lead in the future to efficient protection without considerable aesthetic changes and obliteration of traces proving the existence of the work in time. The aim of the technique based on mineral coating is to fill small cracks and larger pores in the surface of the sculpture without erasing the surface structure that enables the readability of earlier, possibly partially authorial additions. Concrete; sculptural works; restoration; conservation; mineral coating; art in public space; historic preservation procedure