Publikace detail

Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru
Autoři: Říhová Vladislava | Křenková Zuzana
Rok: 2020
Druh publikace: certifikované metodiky a postupy
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi archivního výzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století, umístěných v architektuře a veřejném prostoru. Její vznik souvisí se stále aktuálnějšími problémy zachování těchto výtvarných realizací. Spektrum využitelných písemných a obrazových pramenů sahá od soukromých archivů a pozůstalostí výtvarníků nebo architektů, přes různě důkladnou dokumentaci regionálních muzeí a galerií, po fondy zachycující oficiální schvalovací procesy děl. Ty probíhaly na úrovni státních orgánů (národních výborů) a v rámci agendy profesních organizací. Text poskytuje základní orientaci v archivních fondech. Zaměřuje se především na systematičtější možnosti bádání v archiváliích podniku Dílo Českého fondu výtvarných umění. U tohoto původce, který v socialistickém státu od roku 1954 centrálně spravoval objednávky uměleckých zakázek, je možné díla sledovat nikoliv osaměle, ale v širším kontextu jejich vzniku, v rámci jednotlivých regionů atp. Do metodiky zařazujeme členění regionálních fondů tohoto typu a představujeme zde charakteristické druhy archiválií, které je možné při bádání využít. umění 2. poloviny 20. století; umění ve veřejném prostoru; Český fond výtvarného umění; archivní studium; metodika; písemné prameny; podnik Dílo
eng Methodology of archival survey of works of art from the second half of the twentieth century in public space The aim of the methodology is to acquaint the professional public with the possibilities of archival research of works of art from the second half of the twentieth century situated in architecture and in the public space. Its origin is related to the ever more pressing problems of the preservation of these artistic implementations. The spectrum of usable written and pictorial sources ranges from private archives and estates of artists or architects to variously thorough documentation in regional museums and galleries and to funds in which the official approval procedures for the works are recorded; these took place on the level of state authorities (national committee) and within the agenda of professional organizations. The text provides basic orientation in archival funds. It focuses above all on more systematic possibilities of research in the archival materials of the Czech Visual Arts Fund’s company Dílo. With this originator, which centrally administered orders for artwork commissions in the socialist state from 1954, it is possible to study the works not in isolation but in a wider context of their origin, within the framework of the individual regions, etc. The methodology includes segmentation of regional funds of this kind and presents characteristic types of archival materials that can be used in the research. art of the second half of the twentieth century; art in public space; Czech Visual Arts Fund; archival study; methodology; written sources; company Dílo