Publikace detail

Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989
Autoři: Křenková Zuzana | Lacka Martin | Strmisková Zlata | Dvořák Václav | Jeništa Jan | Čadilová Michaela | Říhová Vladislava | Hečková Petra | Horák Petr | Ivánek Jakub | Kořínková Jana | Kořanová Klára | Dudr Karel | Alena Binarová
Rok: 2020
Druh publikace: odborná kniha
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989 V českém prostředí téma poválečného umění ve veřejném prostoru dosud postrádá systematické a vědecky pojaté zhodnocení. Potřeba ověřených dat, která by poskytla přesné informace o okolnostech vzniku děl, vedla v roce 2015 k formulování vědeckovýzkumného záměru České umění 50. – 80. let ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurování. V následujícím roce byl zahájen výzkumný projekt, jehož dílčí částí byl intenzivní plošný výzkum, který probíhal na území celé České republiky. Výsledky archivního bádání i terénního šetření se staly základem webové databáze Sochy a města. Tato specifická umělecká topografie dnes sdružuje aktuální informace o existujících a z části též o zaniklých realizacích. Byla z ní vybrána také hesla do katalogové části publikace. Výběr byl zaměřen na umělecká díla socialistického období osazená v prostředí moravských lokalit. Výzkumnými metodami se stal především monitoring a dokumentace děl v terénu a také časově náročné archivní rešerše. Z pramenného studia vychází i úvodní kapitoly knihy, které sice zaměřujeme na moravské prostředí, nutně však mají přesah a je možné je vztáhnout i na sousední oblasti socialistického Československa. Na úvod věnujeme prostor krátkému přehledu současného stavu bádání, který ukazuje, že domácí výzkum problematiky je ještě v počátcích. Dále se věnujeme aspektům politické kontroly výtvarné tvorby ve veřejném prostoru a vykreslení širších souvislostí systému objednávek výtvarného umění pro architekturu. Podrobně je popsáno také fungování uměleckých komisí, které tvorbu pro veřejný prostor organizovaly a schvalovaly, a také specifika umělecké tvorby v jednotlivých moravských regionech. Na závěr otevíráme pohled na problematiku současné (ne)péče o rozsáhlý a kvalitativně různorodý fond poválečných realizací. umění ve veřejném prostoru; socialistický realismus; umění 2. poloviny 20. století; památková péče; restaurování; Český fond výtvarných umění; umělecká topografie; katalog; Morava
eng Sculptures and Towns – Moravia. Art in Public Space 1945–1989 In the Czech milieu, the theme of post-war art in the public space is still lacking systematic and scientific assessment. The need for verified data that would provide precise information about the circumstances of the origin of the works led in 2015 to the formation of the science-research plan Czech Art of the 1950s – 1980s in the Public Area: Documentation, Surveys, Restoration. In the following year started a research project that included intensive area research across the whole territory of the Czech Republic as one of its parts. The outcomes of archival research and a field survey formed the basis of the online database Sochy a města. Today, this specific art topography summarizes information about existing and partially also vanished implementations. Entries from it have also been selected for the catalogue part of the publication. The selection was focused on artworks installed during the socialist period in localities of the eastern part of the Czech Republic – the historical land of Moravia. The research methods included above all the monitoring and documentation of works in the field and also archival research. The initial chapters of the book are based on the study of the sources; they are focused on the Moravian milieu but necessarily overlap also to the neighbouring regions of socialist Czechoslovakia. In the beginning, we offer an overview of the current state of research showing that the domestic investigation of this theme is only in the beginnings. Further, we discuss the state control of art production and outline a broader context of the orders of monumental works. The commissioning and the functioning of the art committees that organized and corrected art production for the public space are described in detail. The individual chapters divided according to present-day administrative units sum up the situation in the regions. In the end, we open a view of the issues of present-day (non-)care for the extensive and qualitatively diverse fund. Art in public space; socialist realism; art of the second half of the twentieth century; historic preservation; restoration; Czech Visual Arts Fund; art topography; catalogue; Moravia