Publikace detail

Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovou Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy
Autoři: Ďoubal Jakub | Mrověc Pavel
Rok: 2020
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: e-Monumentica
Strana od-do: 5-17
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovou Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy Článek prezentuje výsledky restaurátorských prací provedených na sádrových modelech Stanislava Suchardy, které byly vyrobeny jako soutěžní návrh na kašnu před budovou Rudolfina v Praze. Zabývá se především problematikou prezentace obnovených artefaktů a s tím spojené aspekty restaurování. Jeho cílem je nejen shrnout vlastní proces restaurování, ale také zaměřit se na etapy spojené s průzkumem díla a se způsobem prezentace dochovaných fragmentů odlitků v rámci komplexního výstavního konceptu. Jako hlavní faktor v diskuzi o míře doplnění a způsobu prezentace se ukázala míra dochování společně s technologickým a historickým průzkumem. Článek se také zabývá historickým kontextem soutěže o fontánu a zmiňuje současný stav poznání děl Stanislava Suchardy ve vlastnictví Nadace muzea Stanislava Suchardy. Stanislav Sucharda – restaurování – sádrové odlitky – fontána – Rudolfinum – průzkum
eng SEVERAL ASPECTS OF THE RESTORATION OF SCULPTOR STANISLAV SUCHARDA’S MODELS OF A FOUNTAIN FOR THE SPACE IN FRONT OF THE RUDOLFINUM BUILDING The article presents results of the restoration work carried out on plaster models by Stanislav Sucharda which were made as a competition entry for a fountain in front of the Rudolfinum building in Prague. It primarily deals with issues of presentation of the restored artefacts and aspects of restoration linked to that. Its objective is not to comprise or summarize the whole process of restoration but to focus on stages linked to the survey of the work and to the manner of presentation of the fragments of preserved casts within a comprehensive exhibition concept. It was the extent of preservation of casts, together with technological and historical survey, that proved to be the main factor in the discussion about the way of additions to the individual casts and about the approach to the exhibition concept. The article also deals with the historical context of the competition for the fountain and mentions the current state of knowledge of Stanislav Sucharda’s works owned by the Foundation of the Stanislav Sucharda Museum. Stanislav Sucharda – restoration – plaster casts – fountain – Rudolfinum – expert survey