Publikace detail

Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst
Autoři: Dvořák Václav | Hradílek Zbyněk | Jeništa Jan | Křenková Zuzana | Duchoslav Martin | Říhová Vladislava
Rok: 2020
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Bryonora
Strana od-do: 8-24
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst V této práci jsme se zaměřili na průzkum bryoflóry uměleckých objektů ve veřejném prostoru tří středomoravských měst (Olomouc, Přerov a Prostějov). Studované objekty jsou spojené převážně s obdobím od konce druhé světové války do roku 1989, tedy s dobou, která nejvíce obohatila intravilány měst tehdejšího Československa uměleckou výzdobou. Na umělecká díla je nahlíženo přírodovědným pohledem a jsou chápána jako sekundární stanoviště kolonizovaná mechy. Přítomnost mechů byla prokázána na 30 % objektů. Celkově jsme nalezli 32 druhy mechů. Mezi nejčastější druhy patřily Tortula muralis, Orthotrichum diaphanum a Bryum argenteum. Z vzácnějších druhů byl zaznamenán výskyt druhů Orthotrichum striatum, Schistidium confusum a Syntrichia latifolia. Ve studii je diskutován kolonizační potenciál mechů a jejich role v kolonizačním procesu, druhová skladba a podmínky prostředí, jež měly signifikantní vliv na druhové složení. biodeteriorace, mechorosty, Česká republika; floristika; Haná; městské prostředí
eng Mosses of art objects in the public space of selected central Moravian cities Mosses are an integral but neglected part of vegetation in the urban environment. However, studies of the bryoflora on art objects in the public space are scarce. We therefore focused on the composition and environmental determinants of the bryoflora of art objects in the public space of three central Moravian cities (Olomouc, Přerov and Prostějov). The art objects are mainly connected with the period from the end of the Second World War to 1989, that is, with the time that most enriched the cities of former Czechoslovakia with art in the public space. The works of art are perceived from a natural scientific point of view, and they are seen as secondary habitats colonized by mosses. We proved the presence of mosses on 30% of the objects. The most common species were Tortula muralis, Orthotrichum diaphanum and Bryum argenteum. Among rarer species, the occurrence of Orthotrichum striatum, Schistidium confusum and Syntrichia latifolia has been reported. We discussed the colonization potential of mosses and their role in the colonization process, together with the environmental conditions that had a significant effect on species composition. Light conditions were identified as the only significant environmental´factor affecting the bryoflora on the art objects examined. biodeterioration, bryophytes, Czech Republic, floristics, Haná region, urban environment