Opatření děkana FR 2_2020

29. 4. 2020

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování

Opatření děkana č. 2/2020

 

Věc: Omezení studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice II

Působnost pro: Fakultu restaurování

Účinnost od: 4. 5. 2020

Platnost od: 29. 4. 2020

Číslo jednací: FR/0008/20

Vypracoval a předkládá: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan

Schválil: Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 16184/2020- 1/MIN/KAN a č.j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020, která stanovují s účinností od 20. dubna 2020 výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a výjimku ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole, vydává děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (dále jen FR) toto opatření.

 

Článek 2

Aktuální omezení

1) Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se nevztahuje na osobní přítomnost studentů všech ročníků studia, a to:

- na konzultaci nebo na zkoušení (včetně státní závěrečné zkoušky, kterou se ukončuje studium) za přítomnosti nejvýše 5 osob,

- na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském a magisterském programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

- na praktickou výuku a praxi.

2) Zákaz osobní přítomnosti studentů všech ročníků se nevztahuje na individuální návštěvy knihovny a jejích poboček za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury v souladu s provozními podmínkami uvedenými na webových stránkách univerzity.

3) Opatření děkana se vztahuje též na studenty pracující v rámci svých závěrečných kvalifikačních prací, nebo na jiných restaurátorských zakázkách FR mimo FR.

4) Studenti jsou v době své přítomnosti na pracovištích FR a v místech výkonu zakázek povinni:

- dodržovat obecná opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR, UPa a FR,

- před prvním vstupem na své pracoviště podepsat Čestné prohlášení (které je přílohou č. 1. tohoto opatření),

- udržovat mezi sebou vzdálenost 2 metry, pokud to charakter činností umožní, vyhýbat se pokud možno vzájemnému kontaktu, ve společných prostorách nosit rukavice, vlastní roušky, popř. jinou ochranu úst a nosu a dodržovat další stanovená hygienická opatření (desinfekce rukou při příchodu a před odchodem z pracoviště apod.),

- chovat se velmi obezřetně a v souladu s výše zmíněnými opatřeními i mimo areál FR, příp. jiné pracoviště,

- vykonávat v pracovních dnech zadané činnosti jen po dobu stanovenou vedoucím pracoviště a to nejvýše 8 hodin denně,

- komunikovat nadále se studijním oddělením a dalšími pracovišti vzdáleně prostřednictvím e-mailu či telefonu,

- realizovat individuální činnosti v laboratoři pouze po předchozí domluvě s vedoucím KChT,

- pokud pracují v areálu fakulty, jsou studenti povinni vcházet do areálu FR na Jiráskově 3 pouze brankou a do Piaristické koleje hlavním vchodem a pokračovat přímo na své pracoviště; výjimku omezení vstupu do hlavní budovy mají studenti hodlající využít počítačovou učebnu U3, vstup do ní je možný přes U4, pouze v době mezi 8:00 – 15:00 a pouze po předchozím potvrzeném zarezervování dne a hodiny u Jitky Korábové (jitka.korabova@upce.cz),

- dodržovat další opatření stanovená vedoucím daného pracoviště, případně studijním oddělením.

5) V ateliérech a laboratoři je v době přítomnosti studentů zajištěna přítomnost zaměstnance daného pracoviště.

 

Článek 3

Hygienické požadavky

Studenti a akademičtí pracovníci se smí účastnit činností v příslušných ateliérech na FR pouze při splnění následujících podmínek:

- jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

- u vstupu na pracoviště provedou dezinfekci rukou,

- jsou povinni mít ochranu horních cest dýchacích,

- nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,

 

Článek 4

Pravomoci a povinnosti vedoucích ateliérů, jejich asistentů a dalších zaměstnanců FR

Přítomný zaměstnanec ateliéru, laboratoře nebo studijního oddělení:

- kontroluje dodržování požadavků stanovených v čl. 3, v případě porušení požadavků studentem může zaměstnanec s okamžitou platností zamezit studentovi vstup na pracoviště,

- vede evidenci příchodů a odchodů studentů a pracovníků ateliéru (platí i pro KChT v případě přítomnosti studenta v laboratoři a pro U3),

- zprostředkovává případné doručování dokumentů mezi studentem a ostatními pracovišti FR (např. studijním odd.),

- organizuje práci tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob nad stanovený limit 5 osob v místnosti, např. sestavením rozvrhu přítomnosti studentů v ateliéru, v laboratoři nebo U3, pokud to situace vyžaduje a charakter práce to umožňuje,

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1) Toto opatření nabývá platnosti od 29. 4. 2020, účinnosti od 4. 5. 2020 a trvá do odvolání.

2) S účinností od 4. května 2020 se ruší Opatření děkana č. 1/2020.

 

 

V Litomyšli dne 29. 4. 2020

 

Mgr. BcA. Radomír Slovik, v. r.

děkan Fakulty restaurování

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Opatření děkana FR č. 2/2020

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 

Já …........................................................................................................................................................

(jméno, příjmení)

 

datum narození: ......................................................................................................................................

trvale bytem: ….......................................................................................................................................

 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

 

V Litomyšli

 

Dne ................................

………………………………………

podpis

Mgr. BcA. Radomír Slovik
Fakulta restaurování