Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Období realizace: 03/2018 - 12/2022
URL:
Pracoviště: Fakulta restaurování - Katedra humanitních věd FR
Hlavní řešitel: Fidler Petr
Spoluřešitelé: Tišlová Renata
Popis:
Hlavním cílem projektu je detailně zpracovat téma renesančního a manýristického štukatérství v období do roku 1620 na našem území, které je v současnosti v rámci ochrany i umělecko-řemeslné praxe značně podhodnoceno. Cílem je zpracovat danou problematiku ve všech aspektech formou mezioborového výzkumu založeném na spolupráci historických oborů, památkářů a restaurátorů s podporou přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na území ČR bude východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i technologického vývoje štukatérství nejen na našem území, ale i pro jeho zařazení do středoevropského kontextu. Informace získané analýzou pramenů, starších restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů napomohou při zmapování historických oprav a zásahů.