Publikace detail

Památkový postup: Lepení sádrových odlitků
Autoři: Ďoubal Jakub | Zítková Petra | Tišlová Renata | Kokstejnová Aneta
Rok: 2020
Druh publikace: certifikované metodiky a postupy
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Památkový postup: Lepení sádrových odlitků Cílem památkového postupu bylo vytvořit studii, která se nejprve zaměřila na hodnocení materiálů (tradičně užívaných i moderních) podle kritérií odpovídajících požadavkům pro současné restaurátorské postupy. Ze získaných informací a poznatků studie postup následně doporučuje použití vhodného adhezního materiálu a dále představuje několik možností řešení postupů při lepení v závislosti na poškození děl, které zastupují nejčastěji řešené situace v rámci restaurování sádrových odlitků. Metody a postupy demonstruje na vybraných památkových objektech ze sádry pocházejících ze sbírky sádrových odlitků Stanislava Suchardy, u nichž byly využity a ověřeny v rámci jejich restaurování. Sádrové odlitky, restaurování, lepení, adheziva, sádra
eng Conservation procedure: Gluing of plaster casts The aim of the conservation procedure was to create a study which first focused on the evaluation of materials (traditionally used and modern) according to criteria corresponding to the requirements for contemporary conservation procedures. Based on the information and findings of the study, the procedure subsequently recommends the use of a suitable adhesive material and further presents several possibilities of solving the gluing procedures depending on the damage of the works representing the most frequently solved situations in the restoration of plaster casts. The methods and procedures are demonstrated on selected objects made of plaster from the collection of plaster casts by Stanislav Sucharda, where they were used and verified during their restoration. Plaster casts, conservation, gluing, adhesives, gypsum