Publikace detail

Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla
Autoři: Ďoubal Jakub | Tišlová Renata | Mrověc Pavel | Zítková Petra | Kulhánek Martin | Rejman Petr | Glombová Barbora | Kokstejnová Aneta
Rok: 2020
Druh publikace: odborná kniha
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla Kniha „Sádrové odlitky“ je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešit problematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálům sochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různé řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů. Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu. Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován problematice preventivní konzervace a obsahuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav. Text je doplněn rozsáhlým obrazovým materiálem. Odlitky, sádra, restaurování, preventivní konzervace, umělecká díla
eng Plaster Casts: conservation and care of works of art. Plaster Casts is the first comprehensive publication dealing in detail with issues concerning plaster artefacts and their care. Plaster is one of the most important materials in sculpture-making and, in the form of plaster casts, it preserves reproductions of major cultural monuments as well as valuable works of art by individual artists. Plaster studies and preliminary models have often captured the process of the artist's search for suitable form and content, as well as various designs for the given commission and interpretations of the artist's vision. A methodical and informed approach to conservation and subsequent care is fundamental in the preservation of these works of art. The publication compiles previously available knowledge on plaster casts from published sources and adds new findings made by the authors over many years of experience and through the evaluation of laboratory tests. The book is arranged according to specific topics. The introductory chapter deals with the role plaster plays in the process of making a sculpture and also outlines the history of plaster casts. It is closely followed by texts summarising observations on the characteristics of plaster and the various types and causes of damage to it. These texts also address the issue of restoration research and consider options for assessing the current condition of plaster casts. An extensive section deals with the issue of restoration and is aimed primarily at the basics, such as cleaning, consolidation, gluing and relief retouching of casts. The final section of the publication deals with the issue of preventative conservation and includes recommendations for the storage and transport of casts. Appendixes contain a glossary of terminology relating to damage and historical surface-finish processes. The text is accompanied by a wide range of illustrations. Plaster casts, gypsum, conservation, preventive conservation, works of art