Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

uvodni_foto_uprav_orez_148471.jpg

Studenti třetího ročníku pracují pod vedením pedagogů na restaurování umělecko-řemeslných děl z kamene, štuku, sádry a souvisejících materiálů. Podílejí se na celém procesu restaurování od přípravy, transferu, přes restaurátorský průzkum a stanovení koncepce restaurování, až po vlastní restaurátorský zásah. V rámci přípravy restaurování se studenti seznamují s prováděním řady analýz a zkoušek technologií a materiálů pro zvolení vhodného postupu. Při restaurování úzce spolupracují s katedrou chemické technologie a s katedrou humanitních věd Fakulty restaurování. Průběh prací studenti důkladně dokumentují a na závěr k restaurovanému dílu vypracují restaurátorskou zprávu.

Transport díla z exteriéru. Demontáž a sejmutí části díla pomocí mobilního jeřábu se zvedákem a vázacích popruhů.

Studenti při provádění neinvazivních metod průzkumu památek - zkoumání povrchu díla mobilním stereomikroskopem a hledání kovových prvků detektorem kovu.

Studenti se seznamují s různými možnostmi metod čištění – čištění regulovatelnou vodní párou, laserem a mikroabrazivním pískováním, aj.

Uplatňuje a rozvíjí se i týmová spolupráce. Při restaurátorském zásahu se získávají nové zkušenosti, možnosti a technologické postupy.

Studenti se učí, že vhodnými postupy a technologiemi je možné navrátit památce svůj původní vzhled a tím i význam nebo funkci, ale i ji zachovat v torzálním stavu a respektovat její vývoj v čase. 

Finální fáze restaurátorského zásahu přichází po osazení díla zpět na své původní místo.

Nejvíce zkušeností studentovi často přináší práce v terénu pod odborným dohledem a ve spolupráci s ostatními kolegy zvláště na větších zakázkách.

Grafické zákresy poškození jsou nedílnou součástí restaurátorské dokumentace.