Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

uvodni_foto_uprav_orez_148471.jpg

       

Dvouleté magisterské studium navazuje na poznatky a dovednosti získané v bakalářskémstudiu v oblasti teoretické i v samostatné restaurátorské činnosti na konkrétních dílech.Magisterské studium je zaměřeno na prohloubení a rozšíření získaných poznatků, aplikovaných na figurální i nefigurální umělecká díla, se zvláštním zřetelemk výtvarným  uměleckým dílům jako součásti architektury. Program je rozšířen o problémy polychromie, monochromie a dalších povrchových úprav uměleckých děl, a specifiku uměleckého díla chápaného jako součást architektury. Je kladen důraz na soustavné odborné zvládnutí vykonávaných činností podle specifických zadání, např. na umělecky cenných figurálních dílech, uměleckých dílech prošlých složitým vývojem, dílech opakovaně restaurovaných nebo dílech in situ v komplikovaném prostředí v návaznosti na architekturu. Při realizaci magisterské diplomní práce student svou činnost samostatně plánuje a konzultuje veškeré postupy s vedoucím pedagogem a zvolenými konzultanty. To vše směřuje k hlavnímu cíli studia, získat vedle vysoce specializovaných znalostí a dovedností široký a kvalitní komplexní přehled o mezioborových aspektech oboru restaurování a konzervace výtvarných děl a dokladů kultury minulosti.