Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

uvodni_foto_uprav_orez_148471.jpg

____________________________________________________________________________________

Studenti čtvrtého ročníku pracují v ateliérech nebo v terénu na praktické bakalářské práci, kterou je samostatné řešení restaurátorského úkolu v plném rozsahu od důkladného restaurátorského průzkumu, přes zpracování návrhu na restaurování, až po vlastní restaurování a zpracování restaurátorské dokumentace. Práce jsou průběžně konzultovány s technology, zástupci památkové péče a probíhají pod dohledem pedagogů restaurátorů. Používané postupy a technologie jsou voleny na základě důkladných zkoušek. Výsledky a restaurátorské postupy studenti pravidelně prezentují svým spolužákům a studentům ostatních ateliérů.

V rámci závěrečné práce se student nejprve podílí na transportu díla do ateliéru.

Úkolem studenta je vyhodnocení stavu díla na základě podrobného průzkumu a navržení restaurátorského záměru na restaurování díla. Průzkumy probíhají ve spolupráci s odbornými konzultanty, technology a historiky umění, na jejichž základě je po diskuzi s investory a zástupci památkové péče zvolena vhodná koncepce restaurování díla. Metody průzkumu díla se odvíjejí od jeho poškození v širokém spektru neinvazivních metod jako je sledování povrchu díla optickými metodami, nebo honocení stavu materiálu pomocí  ultrazvukových vln, až po různé analýzy odebraných vzorků pro zhodnocení salinity nebo složení případně stratigrafické výstavby povrchových vrtsev.

Za dobu studia se student setkává s různými materiály, z nichž jsou umělecká díla zhotovena a snaží se studovat jejich problematiku. Nejčastěji se jedná o různě hrubozrnné pískovce a vápence, mramory, dále díla ze sádry, štuku, terakoty a umělého kamene. 

Ke každému dílu je přistupováno indiviuálně a po zhodnocení všech okolností jsou zvoleny vhodné technologické postupy. Některá díla jsou čištěna od depozitů mikroabrazivní metodou, další musí být zbavena celoplošných nevhodných tmelů a jiné jsou očištěny např. pomocí biocidních látek.

V náplni restaurování díla v případě bakalářské práce je často zahrnuto doplňování velké tvarové ztráty hmoty.  Studenti zde uplatnují svoje modelační schopnosti získané a prohlubované v rámci sochařské přípravy z prvního a druhého ročníku.  

Kromě tvarové rekonstrukce je pro výsledný vzhled díla důležité zapojení doplňků  do celku barevnou retuší. 

Zrestaurovaná díla jsou vrácena na svoje původní místo. Důležitou součástí zásahu je i rehabilitace jeho souvisejících částí a okolního prostředí.