Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2011-03_111781.jpg

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních kontinuálně navazuje na tradice studia restaurování v Litomyšli. V současné době je Fakulta restaurování respektovanou, velmi otevřenou a dynamickou součástí Univerzity Pardubice, jedním z několika mála pracovišť v České republice, která zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Vzdělávací programy zacílené na restaurování a konzervování uměleckých a umělecko-řemeslných děl byly od počátku postaveny na úzké mezioborové spolupráci odpovídající současným trendům péče o hmotné kulturní dědictví. Náplní činnosti FR je nejen vzdělávání, ale i výzkum na národní i mezinárodní úrovni.  

Cílem akreditovaných studijních programů je připravit odborníky v oblasti restaurování a konzervace materiálově různorodých objektů hmotné kultury minulosti. Fakulta vyučuje ve čtyřletém bakalářském stupni studia restaurování v těchto programech:

  • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (Ateliér restaurování kamene)
  • Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita)
  • Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (Ateliér restaurování papíru)
  • Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech (Ateliér UDP).

V dvouletém navazujícím magisterském stupni studia pak v programech:

  • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
  • Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách.

Studium realizované ve zcela zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách je koncipováno jako mezioborové, upřednostňující týmovou spolupráci. Studenti se vzdělávají jak v oblasti umělecké (Ateliér výtvarné přípravy), tak i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování (Katedra chemické technologie), v souvisejících humanitních vědách a historii výtvarného umění (Katedra humanitních věd). Systematicky je zdokonalována i jejich zdatnost v oblasti umělecko-řemeslné, v míře potřebné k praktickému výkonu povolání restaurátora podle současných potřeb péče o umělecká a umělecko-řemeslná díla. Studenti jsou vedeni k tomu, aby využívali soudobé poznatky a moderní metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkovou péči a znalost legislativy. Péče je věnována i jazykovým znalostem studentů a účasti studentů na mezinárodních projektech a zahraničních stážích. Ateliéry a katedry Fakulty restaurování úzce spolupracují s obdobně zaměřenými vysokými školami, odbornými pracovišti i jednotlivými odborníky v oblasti restaurování historických uměleckých děl v řadě zemí Evropy. Studenti každoročně vyjíždějí na zahraniční stáže, kde mohou sledovat aktuální dění v oboru a získávat další zkušenosti.

Bakalářský stupeň studia je čtyřletý. Absolventi získávají právo používat titul „BcA“. Druhý stupeň studia v navazujícím magisterském studijním programu je dvouletý a po úspěšném absolvování získávají absolventi právo používat titul „MgA“.

Absolvent bakalářského stupně studia je schopen samostatně analyzovat problematiku a na vysoké odborné úrovni aplikovat techniky restaurování a konzervace uměleckých děl. Absolventi bakalářského stupně jsou připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav k restaurování jim svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit optimální varianty restaurátorského zásahu z hlediska koncepčního, technologického, technického i výtvarného a následně provést kvalifikovaný zákrok na daném díle.

V navazujícím magisterském stupni studia si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem dovednosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.

Fakulta restaurování v různé míře spolupracuje se svými absolventy, často na konkrétních restaurátorských akcích. Absolventi fakulty také založili profesní sdružení ARTE-FAKT a fakulta s tímto sdružením mimo jiné spolupracuje na jeho pravidelných seminářích zaměřených na prezentaci recentních restaurátorských akcí. Seminářů se účastní také studenti fakulty, s cílem získání poznatků z praxe. Tato setkání navíc zajišťují vazbu mezi generacemi absolventů.