Inovace studijního programu na dvou fakultách

Inovace studijního programu historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity

OP VK CZ.1.O7/2.2.00/07.0188

Realizace projektu: 2009 - 2011

Projekt byl vypracován na základě potřeby zvýšit možnost uplatnění absolventů Filozofické fakulty a Fakulty restaurování na trhu práce a rozšířením jejich praktických schopností v rámci studovaných oborů zlepšit jejich začlenění do praxe.

V rámci Fakulty restaurování je realizován seminář Managment regionálního dědictví, ve kterém jsou školeni studenti 3. ročníku bakalářského studia. Cílem semináře je vytvoři u studentů schopnost terénního a archivního průzkumu drobných památek v regionu, který je podkladem pro zpracování podkladů žádostí o dotace na opravy památek. Studenti se věnují dílům samotným i teoretickým možnostem financování jejich obnovy. Část semináře Managment regionálního dědictví je realizována i na Fakultě filozofické – budoucí historici tak úzce spolupracují na výzkumu stejného okruhu děl spolu s budoucími restaurátory. Projekt je zacílen na region jižního Jičínska  a probíhá ve spolupráci se sdružením obcí Mariánská zahrada.  

Za Fakultu restaurování jsou v projektu zapojeni:

Mgr. Jiří Kaše

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

BcA. Petr Rejman

http://uhv.upce.cz/cs/management-regionalniho-dedictvi/

1. 6. 2010

Výstupem prvního roku řešení projektu je publikace, na které v seminářích pracovali studenti Fakulty filozofické a studenti Fakulty restaurování:

Jana Stráníková – Vladislava Říhová (edd.): KRONIKA A DROBNÉ PAMÁTKY VELIŠSKÉ FARNOSTI, sborník studentských prací, Pardubice 2010.