Účast fakulty v INCCA

Restaurování moderního a současného umění

V lednu 2009 se Fakulta restaurování (FR) stala prvním zástupcem České republiky v INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art). Jedná se o mezinárodní síť sdružující restaurátory, kurátory, teoretiky, historiky umění, odborníky z přírodních věd, právníky a další specialisty, kteří se zabývají restaurováním moderního a současného umění. Představuje platformu pro mezinárodní výměnu informací a sdílení zkušeností s restaurováním umění 20. a 21. století, jež se liší od předchozích období nejen rozšířením pojmu umění, ale i různorodostí použitých technik a materiálů.

Iniciativa INCCA vznikla v roce 1999 a je zastřešována amsterdamským Netherlands Institute for Cultural Heritage. Zakládajícími členy byli odborníci z Holandska, Spojeného království, Belgie, Německa, Španělska, Dánska, Itálie, Polska a Rakouska. Dnes má INCCA zhruba 300 členů z 80 zemí, zastoupeny jsou univerzity, galerie, muzea či výzkumná centra, včetně prestižních Getty Conservation Institute nebo Tate Britain. Spouštěcím momentem pro vznik sítě bylo sympozium Modern Art: Who Cares? (Amsterdam, 1997).Členství v INCCA je podmíněno aktivní účastí v rámci iniciativy. FR se zavázala přispíváním do interní on-line databáze (IDAA), v níž jsou archivovány rozhovory s umělci úzce zaměřené na téma vytváření jejich děl. Tyto záznamy v budoucnosti poslouží restaurátorům, aby pochopili intenci autora a zjistili použité postupy a techniky. Fakulta restaurování chce prostřednictvím rozhovorů zmapovat důležité autory českého umění a z videonahrávek vybudovat archiv, který se stane důležitou pomůckou pro pozdější restaurování.

Součástí zájmu FR o restaurování umění 20. a 21. století je od školního roku 2009/2010 také cyklus přednášek pro poslední ročník navazujícího magisterského studia, představující úvod do teorie restaurování moderního a současného umění. V zahraničí je tato problematika, přinášející v oblasti restaurování nové okruhy otázek, reflektována zejména v posledních patnácti letech, v České republice dosud podobná teoretická reflexe chybí. Z toho důvodu přednášky vycházejí zejména ze zahraniční literatury, jejich jádrem je vysvětlení specifik oboru a demonstrování možných přístupů a postupů na konkrétních případech. Jelikož pro správné zrestaurování těchto děl je nezbytné pochopení autorovy intence, je cyklus také úvodem do světového umění zejména od 60. let do současnosti. FR chce svými aktivitami podpořit zájem o restaurování děl moderního a současného umění, neboť v poslední době restaurování těchto prací nabývá na aktuálnosti.