Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene

Cíle projektu lze rozdělit do dvou hlavních částí. První je shromáždění informací o výskytu, typu a současném realizací specifické umělecké a uměleckořemeslné techniky, nástěnné mozaiky, která měla v českém období od 30. do 80. let 20. stol. významné postavení. Protože však byla v 2. pol. 20. stol. spojena s propagací tehdejšího režimu, byla po roce 1989 považována za přežitou a zneváženou. Přes předsudky vůči této technice je nutné konstatovat, že v ní bylo vytvořeno mnoho výtvarně kvalitních realizací od dnes velmi uznávaných umělců. I proto začíná ve společnosti zájem o tato díla opět vzrůstat. Se vzrůstajícím zájmem vzrůstá i potřeba hledání vhodných postupů oprav a restaurování mozaik z daného období. Z důvodu velmi malého počtu restaurátorů zabývající se tímto odvětvím a nedostatkem zkušeností i cílených studií dané problematiky je kvalita restaurátorských zákroků v současnosti značně rozkolísaná. Proto je druhým cílem zkoumat a odzkoušet restaurátorské postupy a přístupy, které by vedly ke zvýšení standardu kvality restaurátorských prací. Certifikované památkové postupy, které jsou výstupem tohoto projektu, mohou posloužit jak restaurátorům, tak i pracovníků památkové péče.

Jednotlivé cíle spojené s plánovanými výstupy projektu lze definovat následovně:

•        vypracování mapy výskytu exteriérových kamenných a keramických mozaik na území České republiky.

Dílčími cíli jsou:

-        dokumentace jednotlivých mozaik

-        shromáždění informací a popis jednotlivých mozaik

-        vytipování mozaik vhodných pro restaurování

•        vypracování památkových postupů pro restaurování různých typů nástěnných mozaik

Dílčími cíli jsou:

-        definice restaurátorských postupů a přístupů

-        odzkoušení a ověření vhodných materiálů a postupů pro restaurování mozaik

  -        provedení restaurátorských zásahů, které ověří vybrané materiály a postupy