Fakulta restaurování nabídla letní školu

26. 7. 2022

Pro zájemce i budoucí studenty uspořádala v červenci Fakulta restaurování opět Letní školu výtvarných technik.

První týden se v modulu A – kresba a modelování pro začátečníky, věnovali účastníci kurzu perspektivě a principům kresby a soustředili se například na stínování, objemy nebo vyjádření různých materiálů. A procvičili si také kresbu zátiší, portrétu a figury pomocí uhlu. Paralelně probíhal kurz modelování, ve kterém zájemci o sochařskou přípravu modelovali hlavy podle sádrových bust. V druhém týdnu pokračoval kurz modulem B – malba pro mírně pokročilé.

Účastníci vyslechli informativní přednášky o teorii barev a kompozičním řešení obrazu. „V praxi si poté vyzkoušeli a procvičili malbu akvarelem na papír a malbu temperou, upřesnil vedoucí Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice prof. Tomáš Lahoda. Ten výtvarný kurz vedl společně MgA. Radkem Petříčkem, Ph.D. a MgA. Pavlem Hoškem. Zájem o letošní výtvarný kurz fakulty byl rekordní, celkem Letní školu absolvovalo 22 účastníků,“ dodal prof. Lahoda.  Zajímavým zpestřením byl i den v terénu, během kterého se účastníci věnovali malbě akvarelem s využitím motivů v exteriéru z okolí fakulty v Litomyšli.

Účastníci kurzu mají reálnou naději uspět v talentových zkouškách během přijímacího řízení na Fakultu restaurování. Uchazeči o studium mají možnost si před podáním přihlášky ke studiu domluvit také konzultace v Ateliéru výtvarné přípravy a u všech dalších vedoucích oborových ateliérů na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. 

 

Kontakt na garanta Letní školy:

prof. Tomáš Lahoda, ak. mal.,

tlahoda@hotmail.com