Diplomová práce

Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem zpracovat zadané téma s využitím teoretických poznatků a praktických dovedností získaných během studia. Svým rozsahem i hloubkou zpracování však diplomová práce přesahuje úroveň bakalářské práce.
 
Diplomová práce obsahuje část praktickou a část teoretickou. V diplomové práci je na teoretickou část, na rozdíl od teoretické části bakalářské práce, kladen větší důraz než na část praktickou. Teoretická část by měla, pokud je to vzhledem k tématu práce možné, tematicky souviset s částí praktickou, tedy restaurovaným objektem.
 
Témata diplomových prací zadává v 6. ročníku vedoucí atelieru, vzhledem k poměrně již silné profesionální profilaci studentů (fotografie, plošné objekty, knihy,…), ve spolupráci s jednotlivými studenty.
 
Odkaz na předchozí diplomové práce studentů: