Výjezdy studentů v roce 2011

FR UPa získala v roce 2011 finanční prostředky na praktické stáže 6 svých studentů.projekt „Krátkodobé praktické stáže studentů Fakulty restaurování“

(Centrální rozvojový projekt MŠMT 2011)
Praktická stáž
1) Norsko
Stážistka:
BcA. Tereza Cikrytová (Obor studia: Restaurování a konzervace děl písemné kultury, Mgr. studium)
Název zahraniční organizace: Preus Museum
Období:19.8.2011 - 23.10.2011

Stážistka:

„Instituce, ve které jsem absolvovala svoji stáž, se věnuje převážně fotografiím. Vybrala jsem si ji, protože toto zaměření chybí ve studijních plánech naší školy a chtěla jsem své znalosti a zkušenosti rozšířit i na fotografie.

V průběhu stáže jsem pracovala na několika úkolech. Stěžejním byl průzkum věnovaný možnostem vytvoření repliky krycího skla pro daguerrotypie a ambrotypie s podmalbou, který byl součástí většího projektu The childhood of photography. Výsledky jsem využila při restaurování pěti objektů.

Další úkoly: restaurování 3 fotografií na albumenovém papíru, opravy rozbitých skleněných negativů, zpracování a archivace nově získaných fotografií, spolupráce při zmrazování acetátových a nitrátových negativů.

Vedle této praktické práce jsem pomáhala s organizací Dne fotografie.

Součástí mé stáže byly také krátké přednášky o historických fotografických technikách a jejich identifikaci.“

Praktická stáž
2) Německo
Stážista:
BcA. Karel Křenek (Obor studia: Restaurování a konzervace děl písemné kultury, Mgr. studium)
Název zahraniční organizace: Niedersaechsische Staats- und Universitaetsbibliothek, Goettingen
Období: 5.9.2011 - 4.11.2011

Stážista:

„Práce zcela odpovídala domluveným podmínkám i mému studijnímu oboru. Míru samostatnosti jsem určoval sám. Byl jsem “přidělen” jednomu ze stálých zaměstnanců, který mi velice ochotně věnoval svůj čas a řešil se mnou nejen otázky týkající se zadaných úkolů, ale nadto mne podrobně seznamoval s materiálovým a technickým zázemím dílny.

Mohl jsem tak během dvou měsíců nahlédnout do prostředí dobře zavedené dílny a poznat příjemné a šikovné lidi.

Stihl jsem zde komplexně zrestaurovat dvě knihy z fondu značně poškozeného vodou. Byly to renesanční jirchová vazba z konce 16. století a polousňová vazba z poloviny 18. století. Protože jsem práci stihl dříve, mohl jsem ještě vyrobit dvě konzervační vazby na knihy z konce 18. století z téhož fondu a udělat několik menších oprav na dvou rozdílných vazbách z badatelsky využívaných sbírek.

Různorodost a četnost prací přispěla také k celkovému dobrému dojmu ze stáže.“

 
false

Praktická stáž
3) Rumunsko
Stážistka:
BcA. Daniela Urbanová (Obor studia: Restaurování nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, Mgr. studium)
Název zahraniční organizace: University of Arts "George Enescu" Iaşi a Monastery of  Dragomirna
Období: 20.9.2011 – 20.11.2011

Stážistka:

„Po celou dobu pracovní stáže jsem pracovala v klášteře Dragomirna. Věnovala jsem se restaurování nástěnných maleb v tamním kostele.

První měsíc jsem se věnovala retuším. Byly mi přiděleny 4 vymezené úseky, na kterých jsem pracovala samostatně. Svoji práci jsem konzultovala s vedoucí projektu, ochotně mi pomáhali i ostatní pracující. Používali jsme dva typy retuší - barevné zapojení chybějících částí (chromatic integration of losses) a trattegio. V obou případech byly retuše prováděny akvarelovými barvami.

Druhý měsíc mi byl přidělen úsek v presbytáři kostela, na kterém jsem provedla restaurátorský průzkum, zkoušky soudržnosti a rozpustnosti barev, zkoušky čištění a poté jsem se věnovala čištění.

Délka stáže odpovídala programu, na všech úsecích jsem stihla dokončit dané úkony. Atmosféra na pracovišti byla příjemná, počet pracujících se průběžně měnil od 10 do 20 lidí, většinou studentů. Pracovní doba byla striktně daná (8 hod. denně), z ubytování do práce a zpět nás vozil mikrobus. Vše bylo dobře zorganizované.“

Praktická stáž
4) Rakousko
Stážista:
BcA. Lukáš Černý (Obor studia: Restaurování nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, Mgr. studium)
Název zahraniční organizace: Bundesdenkmalamt, Vídeň
Období: 4.10.2011 – 4.12.2011

Stážista:

„Po dobu zahraniční stáže jsem měl pracovat v ateliérech Bundesdenkmalamtu  (dále jen BDA) v objektu Arsenalu ve Vídni, ale využil jsem také možnost po dva týdny konzervovat románské omítky a fresky v kapli sv. Virgilla v podzemí u katedrály sv. Štěpána, což pro mě bylo velkým profesním přínosem.

Práce v ateliérech byla opravdu pestrá a ocenil jsem, že vedoucí ateliéru mne úkoloval spíše menšími pracemi různého charakteru a různých materiálů, na nichž jsem si mohl vyzkoušet různé postupy a vše s ním důkladně prokonzultovat případně s dalšími odborníky a kolegy. Po dobu své stáže jsem provedl opravy tmelů a retuší na barokním vápencovém sloupu, zrestauroval a zkompletoval části odlitků sádrového reliéfu od Antona Pilgrama z glyptotéky akademie výtvarných umění ve Vídni, které byly restaurovány pro prezentaci na výstavě, která byla otevřena 7. 12. 2011 na Vídeňské akademii výtvarných umění. Pro tuto výstavu jsem také restauroval sádrový odlitek busty Antona Pilgrama z glyptotéky akademie výtvarných umění. 

Mou hlavní prací byla konzervace nápisové části vápencového epitafu ze Saltzburku.

V ateliérech jsem pracoval standardních 8 hodin denně, při restaurování v kapli sv. Virgilla byly kladeny nároky na rychlé dokončení práce, proto jsem pracoval 9-10 hodin denně. Velice jsem ocenil, že jsem mohl pracovat samostatně od koncepce přes volbu materiálů po konečnou úpravu objektu. Vše jsem samozřejmě řádně konzultoval s vedoucím restaurátorem, dalšími odborníky, případně s kolegy.

Opravdu mne potěšil příjemný kolektiv kolegů. Také jsem ocenil občasné výlety s ostatními kolegy z jiných pracovišť BDA na prohlídky památek v okolí Vídně.

Restaurátorské ateliéry BDA jsou svou úrovní, vybavením a přístupem jedny z nejšpičkovějších v Rakousku, proto to pro mne byl opravdu obohacující zážitek, na úrovni profesionální i osobní.

Samozřejmě tuto instituci doporučuji dalším případným zájemcům i pro další spolupráci.“

Praktická stáž
5) Slovinsko
Stážistka:
BcA. Eva Lenďáková (Obor studia: Restaurování a konzervace děl písemné kultury, Mgr. studium)
Název zahraniční organizace: Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
Období: 17.10. 2011 – 16.12.2011
Stážistka:

„Po dobu stáže jsem se věnovala restaurování archivních dokumentů v restaurátorských ateliérech Slovinského národního archivu v Ljubljani. Pracovala jsem v oddělení  konzervování a restaurování knižních vazeb.

Náplní mé práce bylo restaurovat 5 evidenčních knih ze zámku Brežice, uložených v archivních sbírkách. Na knihách se provádělo suché čištění, lepení ztrát pokryvu knižních vazeb a na jednotlivé knihy se zhotovily  ochranné krabice.

Dále jsem absolvovala 2 workshopy pořádané archivem. Jeden byl zaměřen na restaurování a konzervování knižních vazeb 18. a 19. století, pod vedením restaurátorky knižních vazeb v Národním archivu. Druhý se věnoval tradiční tvorbě mramorovaných papírů, lektorkou byla odbornice z Turecka.

Pracovala jsem samostatně a práci jsem průběžně konzultovala s vedoucím restaurátorem. Práce odpovídala náplni mého studia. Pracovní doba v archivu byla zhruba od 8:00 do cca 15:00, příp. déle.

Kolektiv byl příjemný, ochoten komunikovat a odpovídat na moje dotazy. V průběhu stáže jsem měla možnost navštívit i jiná restaurátorská pracoviště v Ljubljani a dalších městech v Slovinsku.“

Praktická stáž
6) Německo
Stážistka:
BcA. Pavla Perůtková (Obor studia: Restaurování nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury)
Název zahraniční organizace: restaurátorská  firma Pons Asini
Období:17.10.2011 – 16.12.2011

Stážistka:

„První polovinu stáže jsem se věnovala restaurování nástěnných maleb v Teehausu v zámecké zahradě v Altenburgu (Thüringen).

Jednalo se o raně barokní freskovou malbu. Restaurování zahrnovalo lokální retuš kvašovými barvami. Měla jsem tedy možnost vyzkoušet si několik způsobů retuše v závislosti na velikosti retušovaných ploch a způsobu poškození.

Druhá etapa prací se soustředila na práci se štukem tamtéž. Jednalo se o interiérový štuk, který se lokálně dočišťoval, probíhaly také odsolovací zábaly a odstraňovaly se starší tmely, které se nahrazovaly novými. Doplňovaly se také chybějící části, jako např. květy či listy festonů, či ulámané hrany geometrických částí architektury. Některé štukové části bylo nezbytné demontovat, vložit nové armatury a po spojení a doplnění chybějících částí opět připevnit zpět.

Pracovala jsem samostatně a svou práci jsem průběžně dokumentovala a konzultovala s vedoucím restaurátorem. Práce odpovídala náplni mého studia a splnila má očekávání.

Atmosféra na pracovišti byla velmi přátelská, ovšem většinou zde byli pouze jeden či dva další restaurátoři. Organizace práce byla výborná a pracovní doba byla 8 hodin denně.“

false