Bakalářská práce

Závěrečnou bakalářskou prací zadává studentům 4. roč. vedoucí atelieru. Bakalářská práce je svým charakterem především praktická práce, do které je, jako dílčí kapitola, implementována část teoretická.
 
Při vytipováni a výběru jednotlivých objektů je přihlíženo k té skutečnosti, že absolvent Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů by měl na požadované úrovni prokázat nejen teoretické poznatky, ale i praktickou dovednost s restaurováním všech materiálů, které se na historických knihách, respektive vazbách, vyskytují.
 
Teoretická část by měla, pokud je to vzhledem k tématu práce možné, tematicky souviset s částí praktickou.
 
Odkaz na bakalářské práce studentů: