Posluchači dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách se seznamují se všemi specifiky restaurování maleb na textilních podložkách, přičemž si rozšiřují znalosti a dovednosti nabyté v bakalářském studijním programu. Důraz je kladen na specifika nejen technik malby na plátně, ale i na charakter samotné podložky. Posluchači pracují pod dohledem pedagoga na zadaných úkolech – restaurování závěsných obrazů provedených různými malířskými technikami. Součástí výuky jsou historické technologie restaurování maleb na plátně, při nichž jsou studenti teoreticky i prakticky seznamováni s vybranými technikami restaurování, tak jak se dochovaly v dobové literatuře a pramenech.