3. ročník

Hlavní náplní třetího ročníku je aplikace získaných teoretických poznatků v předmětu Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce. Studenti navštěvují ateliér zejména v praktických týdnech a samostatně pracují na zadaných úkolech pod vedením pedagoga. V tomto ročníku je kladen důraz na zvládnutí obtížného restaurátorského zásahu. Jedná se zejména o kombinaci technik i materiálového složení podkladů děl. Výtvarná příprava třetího ročníku je zaměřena zejména technologickou kopii malby (LS) a čínskou tušovou malbu (ZS).

Výtvarná příprava
Práce v ateliéru