Hlavní náplní třetího ročníku je aplikace získaných teoretických poznatků v předmětu Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce. Studenti navštěvují ateliér zejména v praktických týdnech a pod vedením pedagoga samostatně pracují na zadaných úkolech. V tomto ročníku je kladen důraz na zvládnutí komplexního restaurátorského zásahu. Jedná se zejména o restaurování děl provedených kombinovanými technikami, popř. děl provedených na kombinovaných podkladech a podložkách. Specializovaná výtvarná příprava třetího ročníku je zaměřena zejména na technologickou kopii malby.