Děkan FR

Mgr. BcA. Radomír Slovik, telefon: 466 036 591, e-mail: radomir.slovik@upce.cz